Обрати сторінку

Кафедра фармації та технології органічних речовин

Харченко Олександр Васильович

Харченко Олександр Васильович

Професор, д.х.н., зав. каф.

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут в 1973 р., за напрямом «Хімічна технологія твердого палива», інженер-хімік-технолог.

Докторська дисертація за темою: “Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетероциклів”.

Просяник Олександр Васильович

Просяник Олександр Васильович

Професор, д.х.н.

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (1989 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний у 1969 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Тема дисертації “Синтез та стереохімія імінів та азиридинів”.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Публікації: автор 200 наукових публікацій,  серед яких 55 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази  Scopus, більше ніж 90 патентів на винаходи.

Під керівництвом Олександра Васильовача захищено 13 кандидатських дисертацій.

 

Штамбург Василь Георгійович

Штамбург Василь Георгійович

Професор, д.х.н.

 

Вчене звання: професор кафедри органічної хімії (атестат 12ПР № 009281 (14.02.2014 р.)),

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія

(ДД № 006295 (13.12.2007 р.)).

Тема дисертації: “N-Ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги”

(захист 11.05.2007 в Спеціалізованій вченій раді Д 64.05114 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1977 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Наукові інтереси: 

Нові різновиди органічних сполук, що містять гемінальні системи O–N–Cl, O–N–O, O–N–N+, O–N–N, O–N–P, O–N–S у якості функціональних груп, їх синтез, будова та хімічні властивості. А саме N-хлор-N-алкокси-N-алкіламіни, N,N-діалкокси-N-алкіламіни, N-алкокси–N-(1-піридиній)-N-алкіламіни,  NH-N,N-діалкоксиаміни, N-хлор-N-алкоксисечовини, N-ацилокси–N-алкоксисечовини, N,N-діалкоксисечовини, N-алкокси–N-(1-піридиній)сечовини,N-алкокси-N-(діметоксифосфорил)сечовини, N-хлор-N-алкоксикарбамати, N-ацилокси–N-алкоксикарбамати, N,N-діалкоксикарбамати, N-алкокси–N-(1-піридиній)карбамати, N-хлор-N-алкоксиаміди, N-ацилокси–N-алкоксиаміди, N-алкокси–N-(1-піридиній)бензаміди, 1-(N-алкоксиаміно)піридинійові солі, похідні N-алкоксигідразинів, солі 1,1,1-триметил-2-алкоксигідразинію та їх аналоги. Нуклеофільне заміщення біля атому азоту, нітреній-оксонійові катіони. Нові варіанти перегрупування Штігліца. Створення нових різновидів каталізаторів фазового переносу. Синтез триалкілортоформіатів в умовах міжфазного каталізу. Арил(тієн-2-іл)бензоїни, арил(індол-3-іл)бензоїни та арил(фур-2-ил)бензоїни, їх синтез з арилгліоксалей,  будова та ізомеризація. Розробка нових підходів до створення нітрогеновмісних гетероциклів з арилгліоксалей або нінгідрину і похідних N-гідроксисечовини. N-Гідроксигідантоіни та N-алкоксигідантоїни,  3-алкокси-1,5-біс(арил)імідазолідин-2,4-діони, 3,4,5-тригідрокси-5-арилімідазолідін-2-они, 3-алкокси-4,5-дигідрокси1,5-біс(арил)імідазолідін-2-они,   їх синтез, будова, похідні. Синтезував 21 новий клас органічних сполук, в тому числі три нові гетероциклічні системи.

Публікації: автор 240 наукових публікацій, серед яких 130 наукових статей, в тому числі 53 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 7 авторських свідоцтв СРСР, 6 патентів. Індекс Гірша h 10 (Scopus), 11 (ResearchGate)

Під керівництвом Василя Георгійовича захищено 2 кандидатські та 1 докторська дисертація.

 1. Циганков О.В., кандидат хімічних наук, зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія, “N-Ацилокси-N-алкоксисечовини та NH-N,N-діалкоксиаміни. Реакції з нуклеофільними та електрофільними реагентами” (16.02.2006).
 2. Кравченко С.В., кандидат хімічних наук, зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія, “N-Хлор-N-алкоксиаміди. Реакції з нуклеофільними реагентами” (30.10.2009).
 3. Циганков О.В., доктор хімічних наук, зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія, “Вплив природи замісників на особливості структури та хімічні властивості N-хлор-N-алкоксиамідів, N,N-діалкоксиамідів і похідних N-алкоксигідразинів” (23.04.2015).

Профілі :

 

Бурмістров Костянтин Сергійович

Бурмістров Костянтин Сергійович

Професор, д.х.н.

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1974 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Докторська дисертація за темою: “Синтез та реакційна здатність хінонімінів та їх аналогів”.

Карпіщенко Людмила Сергіївна

Карпіщенко Людмила Сергіївна

Доцент, к.х.н., каф.

Коротка інформація: Після закінчення ДХТІ (УДХТУ) в 1970 р. працювала  інженером в науково-дослідному інституті ГІАП, де займалась проектуванням органічних виробництв для Дніпродзержинського виробничого підприємства ДНІПРОАЗОТ. У 1971 році поступила до аспірантури ДХТІ і під керівництвом професора С.І.Бурмістрова виконала і захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження синтезу і властивостей аренсульфонілзаміщених фенотіа(окса)зинів».

Наукові інтереси: Основні напрямки науково-дослідницькій діяльності були пов’язані з розробкою нових вітчизняних термо- і світлостабілізаторів,  удосконаленням технологій виробництва деяких продуктів  органічного синтезу на заводах хімічних реактивів. Виконувала держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи.

Публікації: Результати були надруковані майже у сорока публікаціях: патентів, авторських свідоцтв, статей та тез доповідей на наукових конференціях.

Викладацька діяльність: Викладає дисципліни «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу», «Технологія поверхнево – активних речовин»- спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», виконує керівництво курсовими, дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

 Google Scholar

Адреса для листування:     [email protected]

Кисельов Вадим Віталійович

Кисельов Вадим Віталійович

Доцент, к.х.н.

Коротка інформація:            У 1986 році закінчив Дніпропетровський  хіміко-технологічний інститут  (ДХТІ). З 1989р. по 1991 р. навчався в аспірантурі ДХТІ. По закінченню аспірантури працював молодшим науковим співробітником на кафедрі органічної хімії. У 1996 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук. У 2002 р. присвоєно наукове звання доцента.  Магістр фармації, промислової фармації.

Викладацька діяльність: Кисельов В.В. працює викладачем з 2000 р., з 2005 року на посаді доцента кафедри фармації та технології органічних речовин Українського державного хіміко-технологічного університету. Викладає дисципліни: “Промислова технологія фармацевтичних препаратів”, “Сучасні фармацевтичні технології”, “Фальсифікація лікарських засобів”, “Системи якості у фармації”.  Керує магістерськими дослідними роботами та проектами бакалаврів з промислової технології фармацевтичних препаратів, підготував одного кандидата хімічних наук.

Публікації: Керує науковою роботою аспірантів, пошукачів та студентів, опубліковано понад 100 наукових праць,  серед яких розділи у двох монографіях та понад 50 статей у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях. Їм розроблено цілу низку іноваційних підходів до синтезу нових функціональних похідних нітрогенвмістних гетероциклів, перспективних до застосування у медичній хімії та фармацевтичній промисловості. Постійно приймає участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Нагороди і подяки: Неоднаразово нагороджений Почесними грамотами УДХТУ,  Департаменту освіти і науки  Дніпропетровської обласної  державної адміністрації (2016 р.). Має подяку (2017 р.) та нагороджений грамотою (2020 р.) МОН України.

 Янова Кароліна Валентинівна

Янова Кароліна Валентинівна

Доцент, к.х.н.

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1987р., за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Синтез та вивчення властивостей поліаміногуанідинів”.

З 2005р. по теперешній час – доцент кафедри фармації та технології органічних речовин.

З 2005 по 2017рр. працювала заступником декана факультету технології органічних речовин з навчальної роботи (на теперешній час факультет має назву фармації та біотехнології).

З 2015 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

 • 00.03. «Органічна хімія»;
 • 00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

Гарант освітньо-професійної програми «Хімічні технології та інженерія» спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Учасник міжнародного онлайн-курсу вебінарів професійного розвитку для викладачів «Інноваційна педагогіка в водних освітніх програмах вищої школи» (Норвезький університет природничих наук у рамках міжнародного освітнього проєкту ” Water Harmony – 2″, 2020-2022 рр.).

Учасник онлайн-вебінару «Проектування фармацевтичних виробництв згідно GMP та ISHE. Експертна оцінка проекту (DQ)» (2021р.) та відкритого лекційного курсу за тематикою «Фармацевтична розробка. Біофармацевтичні аспекти створення лікарських засобів» (2022 р.) (Національний фармацевтичний університет, кафедра технологій фармацевтичних препаратів; ТОВ «ІНЖЕНЕРІУМ ГРУП») 

Викладає дисципліни: «Хімічні технології органічних речовин», «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу», «Сировина в технології органічного синтезу», «Основи проектування хімічних виробництв»

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу та вивчення фізико-хімічних властивостей  похідних полігуанідинів

Публікації: співавтор понад 70 наукових публікацій.

Охтіна Оксана Володимирівна

Охтіна Оксана Володимирівна

Доцент, к.т.н.

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1999 р.,  за спеціальністю “Технологія полімерних і композиційних матеріалів”.

В 1999 р., вступила до аспірантури під керівництвом Овчарова В.І.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів”. В

2017 році, одержала ступінь магістра з фармації. На теперішній час працює доцентом на кафедрі ТОР ФП, та займає посаду вченого секретаря ДВНЗ УДХТУ.

Крищик Оксана Володимирівна

Крищик Оксана Володимирівна

Доцент, к.х.н.

Коротка інформація: У 1995 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю “Хімія”. Кандидат хімічних наук з 11 червня 2003 р. Дисертацію захистила 20.03.2003 р. в спеціалізованій вченій раді Д 08.078.03 при Українському державному хіміко-технологічному університеті, диплом ДК № 019097.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – понад 19 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

 •  з 10.02.2003 по 31.08.2007 р. – асистент кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів;- з 01.09.2007 по 02.06.2008 р.
 •  в.о. доцента кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів;
 •  з 02.06.2008 р. дотепер – доцент кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів.

Заохочує студентів різних курсів до заняття науковими дослідженнями. Приймає участь в методичному забезпечені навчального процесу: розробила конспекти лекцій дисциплін, розробила робочі програми та електронні кейси дисциплін, які викладаються на кафедрі, є автором та співавтором 45 методичних вказівок.

Відповідальний за акредитацію та ліцензування спеціальності 226 Фармація, промислова фармація з 2007 року і по теперішній час. Гарант ОП зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітній рівень – бакалавр. Розробник освітніх програм зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітній рівень – бакалавр, магістр (2021, 2022).

Наукові інтереси: Синтез та біологічна активність похідних ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Розробка технології та обґрунтування складу рослинних лікарських засобів. Розробка нових інгібіторів β-глюкуронідази на основі похідних ряду норборнену.

Викладацька діяльність: Читає лекції з дисциплін: Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин; Фармацевтична хімія, Основи токсикології, Історія промислової фармації, Фармацевтична розробка лікарських засобів. Веде лабораторні та практичні заняття.

 Публікації: 68 публікацій (24 статті, 44 тези), методичних вказівок – 45

Електронна адреса для листування: [email protected]

Соколова Ліна Олександрівна

Соколова Ліна Олександрівна

Доцент, к.т.н. Заступник декана з навчальної роботи

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2003 р. за спеціальністю “Технологія переробки полімерів”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. Захистила кандидатську дисертацію за темою “Розробка еластомерних композицій адгезійного призначення з модифікованим нітрогенвмісними сполуками монтморилонітом”.

Наукові інтереси: дослідження впливу мінеральних інгредієнтів (біоінгредієнтів) з рослинної сировини та їх модифікованих форм у складі еластомерних композицій; синтез на основі рослинних олій четвертинних амонієвих солей та дослідження їх функціональності як складових еластомерних композицій; впровадження енергоекологічних технологій у виробництво полімерних матерілів.

Публікації: автор 40 наукових публікацій, 4 патенти.

 

Задорожній Павло Вікторович

Задорожній Павло Вікторович

Доцент, к.х.н.

Закінчив: ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю “Технології фармацевтичних препаратів”, одержав ступінь магістра з фармації в 2010 р. У тому ж році поступив до аспірантури ДВНЗ УДХТУ на кафедру технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів (тепер Ф та ТОР). У 2016 році під керівництвом доцента Кисельова В.В. захистив кандидатську дисертацію за темою “Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоцианатоалкіл) карбоксаамідів”. З 2017 року доцент кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів (тепер Ф та ТОР). Автор понад 65 наукових праць, з них три розділи монографій і 20 статей у зарубіжних фахових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. Сферою наукових інтересів є синтез і біологічна активність гетероциклічних сполук на основі амідоалкілуючих реагентів, комп’ютерне моделювання і дизайн ліків.

З 2017 по 2021 рік був членом експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за напрямом «Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології» (наказ МОН 1/11-8928 від 05.09.2017), за активну і кропітку роботу в якій був відзначений подякою МОН України (наказ МОН 37-8к від 27.09.2021).

Багаторазовий переможець і стипендіат регіонального конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Стипендіат фонду імені Кшиштофа Скубішевського (Варшава, Польща), грант № 0000000342 від 30.03.2022 року.

Є постійними рецензентами в багатьох зарубіжних фахових виданнях: Chemical Data Collection, Elsevier, Netherlands (Scopus); Medicinal Chemistry Research, Springer, USA (Scopus та Web of Science); BMC Chemistry, BioMed Central Ltd., United Kingdom (Scopus та Web of Science); Pharmaceutical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Iran (Scopus та Web of Science); Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Iran (Scopus та Web of Science); Recent Advances in Food Science, SciEdTech, Romania; International Journal of Endocrinology, Hindawi, United States (Scopus та Web of Science); Computational and Structural Biotechnology Journal, Elsevier, Netherlands (Scopus та Web of Science), тощо.

 1. Викладає дисципліни: «Фармакологія», «Промислова технологія синтетичних субстанцій», «Загальна біохімія та молекулярна біологія», «Біофармацевтичні аспекти технології ліків», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів».

Є керівником студентських дипломних проектів і робіт, підготував понад 50 магістрів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Під керівництвом доцента Задорожнього П.В. студентки Попихач Надія Петрівна і Ломинога Єлизавета Романівна стала переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Фармацевтичні дисципліни» (Наказ МОН України № 859 від 20.07.16) «Хімічні технологіїта інженерія» (Наказ МОН України № 1220 від 05.10.2020р.), відповідно.

Фарат Олег Костянтинович

Фарат Олег Костянтинович

доцент, д.х.н.

 • Коротка інформація: У 2009 р. закінчив ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» і отримав  кваліфікацію науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу, інженер-технолог. У 2012 достроково закінчив навчання в аспірантурі захистом кандидатської дисертації за темою “Реакції заміщених 2-спіро-піримідин-4-онів” за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія.  У 2020 р. захистив докторську дисертацію – “Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним розташуванням атомів нітроґену і/або оксиґену та реакції одержаних продуктів” за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія. Експерт Наукової ради МОН України для проведення експертизи проектів наукових робіт (розробок) молодих вчених за фаховими напрямами з 2021 року. Рецензент наукових статей журналів Journal of Molecular Structure (Scopus), Питання хімії та хімічної технології, ДВНЗ УДХТУ, Україна (Scopus), Chemistry of heterocycle compounds (Scopus). Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»  (наказ МОН України №320  від 07.04.2022р ).

  Наукові інтереси: Автор/співавтор 6 нових реакцій в органічній хімії. Електрофільні перегрупування гетероциклічних систем з гемінальним розташуванням атомів нітроґену і/або оксисену. Комплексні дослідження спектральних властивостей барвників ксантенового ряду. Виконавець держбюджетних тем «Розробка основ синтезу, реакційної здатності і стереохімії N,S-гетероциклів, O,N,X-гемінальних систем і хінонімінів з метою отримання сполук з прогнозованими властивостями» (№ держреєстрації 0109U001255, 2009-2011), «Закономірності утворення нітроген- та сульфурвмісних гетероциклів. Нові перегрупування в умовах реакції Вільсмайєра» (№ держреєстрації 0112U002060, 2012-2014 рр.), «Нові синтетичні методи дизайну Нітроген- та Сульфурвмісних біологічно-активних сполук» (№ держреєстрації 0115U003159, 2015-2017 рр.). Виконавець госпдоговірних тем «Розробка та вдосконалення виробництва заказних хімічних реактивів та допоміжних речовин для використання в промисловості України» (№ 06100324) та  «Розробка та вдосконалення технологій виробництва хімічних реактивів на основі сировинної бази України» (№ 06/200524).

  Викладацька діяльність:

 • «Вступ до спеціальності»

 • «Основи наукових досліджень»

 • «Хімія гетероциклічних сполук»

 • «Технологія поверхнево-активних та синтетичних миючих засобів»

 • «Методологія та організація наукових досліджень»

  Загальна кількість публікацій:

  Фарат О.К. є автором та співавтором 150 наукових праць, з них 40 статей, які реферуються у міжнародних базах даних Scopus / Web of Science, 1 монографії у співавторстві, 70 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

  Нагороди, подяки:

  –    Премія президента України для молодих вчених у співавторстві «Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення» (наказ Президента України №659/2021 від 16 грудня 2021 р.);-    Гранти обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» (2020, 2021 рр.);-    Стипендія ім. Лошкарьова (2009-2010 рр.)

  Адреса для листування: [email protected]

Варениченко Світлана Анатоліївна

Варениченко Світлана Анатоліївна

Доцент, к.х.н., вчений секретар кафедри

Коротка інформація: У 2011р. закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» і отримала  кваліфікацію науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу, інженер-технолог. У 2015 р. захистила кандидатьску дисертацію за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія на тему «Перегрупування гемінальних азинів та оксазинів в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака». З вересня 2015 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри. Член оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології», яка проводиться на базі ДВНЗ УДХТУ (2013, 2015, 2017, 2019, 2021). Експерт Наукової ради МОН України для проведення експертизи проектів наукових робіт (розробок) молодих вчених за фаховими напрямами з 2021 року. Рецензент наукових статей журналу «Український хімічний журнал». У 2021 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». У 2022 р. отримала вчене звання доцента кафедри ФтаТОР.

Наукові інтереси: Рециклізації похідних 4Н(2Н)-хромен-4-імінів(амінів), спіропохідних тієнопіримідинів. Функціоналізація гідроакридинів у некаталітичних умовах. Фотофізичні властивості барвників ксантенового ряду. Виконавець держбюджетних тем «Закономірності утворення нітроген- та сульфурвмісних гетероциклів. Нові перегрупування в умовах реакції Вільсмайєра» (№ держреєстрації 0112U002060, 2012-2014 рр.), «Нові синтетичні методи дизайну Нітроген- та Сульфурвмісних біологічно-активних сполук» (№ держреєстрації 0115U003159, 2015-2017 рр.), «Створення функціонально керованих металічних, металоксидних та композитних наносистем  різного призначення» ((№ держреєстрації, 2022-2023 рр.).

Викладацька діяльність:

«Інформаційні технології у фармації»

«Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології»

«Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях»

Загальна кількість публікацій:

Варениченко С. А. є автором та співавтором 106 наукових праць, з них 40 статей, серед яких 30 реферуються у міжнародних базах даних Scopus / Web of Science, 1 монографії у співавторстві, 65 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.  

Нагороди, подяки:

–    Премія президента України для молодих вчених у співавторстві «Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення» (наказ Президента України №659/2021 від 16 грудня 2021 р.);-    Стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених 2018-2020 рр. (постанова президії комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 7 від 5.11.2018 р.);-    Гранти обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» (2018, 2019 рр.);-    почесна грамота до дня науки від Департаменту освіти і науки України в Дніпропетровській області (2020 р.);-    почесна грамота до дня науки від Придніпровського наукового центру (2019 р.).

Адреса для листування: [email protected]

Якименко Ігор Юрійович

Якименко Ігор Юрійович

Доцент, к.х.н

Коротка інформація: В 1999 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за напрямом «Хімічна технологія фармацевтичних препаратів», та отримав ступінь магістр хімічної технології та інженерії. З 1999 року  – аспірант кафедри хімічної технології органічних речовин «Українського державного хіміко-технологічного університету» МОН України. По закінченню аспірантури працював на на посаді асистента, а пізніше – викладача, кафедри “Технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів”. В 2021 році  захистив кандидатську дисертацію за темою “Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами”.  Автор 15 наукових праць ( з яких 8 – статті що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science) та 8 методичних вказівок.

Наукові інтереси: Вивченню реакцій N-заміщених хінонмоноімінів з нуклеофільними агентами і дослідженню впливу на їх перебіг структури вихідних сполук та умов синтезу.

Викладацька діяльність: Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств; Теоретичні основи фармацевтичної технології; Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв.

Адреса для листування: [email protected]

 

Ломинога Олена Олександрівна

Ломинога Олена Олександрівна

Викладач каф.

Закінчила: Український державний хіміко – технологічний університет 2001р., за напрямком «Хімічна технологія органічних речовин».

З 2014-2016 рр., навчалася в аспірантурі, готується до захисту дисертаційна робота за темою «Оксиетильовані спирти, як нові перспективні поверхнево-активні речовини».

Олена Олександрівна проходила підвищення кваліфікаційного рівня в Київському національному університеті технологій та дизайну, кафедра промислової фармації (з 22.02.17-22.07.17рр. та з 28.08.17-28.09.17рр).

Загальній стаж роботи: 16 років з яких 14 років науково – педагогічний.

Гайдук Тетяна Іванівна

Гайдук Тетяна Іванівна

Завідувач лабораторії каф.

Коротка інформація: У 1989 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія кінофотоматеріалів». Після закінчення інституту, в серпні 1989 року, була прийнята на посаду інженера в сектор кольорових технічних фотоматеріалів НДІ відділу технології технічних фотоматеріалів «Свема», м. Шостка. Шосткінський науково – дослідний інститут «Позитив» З 1992 року працювала у ДВНЗ УДХТУ на посаді старшого лаборанта кафедри органічної хімії, з 1994 року займала посаду завідувача лабораторії кафедри органічної хімії. З 2001 року по 2019 рік суміщала роботу на основній посаді з посадою асистента кафедри органічної хімії проводила практичні та лабораторні роботи з дисципліни «Органічна хімія». На посаді асистента за сумісництвом з 2006 по 2008 роки викладала дисципліну «Основи екології» на кафедрі технології неорганічних речовин ДВНЗ УДХТУ. З 2019 року на підставі наказу від 01.11.2019р №28 «Про припинення діяльності кафедри органічної хімії та переведення співробітників на кафедру фармації та технології органічних речовин» обійняла посаду завідувача лабораторії кафедри ФтаТОР. З 2019 року працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри ФтаТОР.

Викладацька діяльність: Викладає наступні дисципліни «Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин.», «Фармацевтична хімія», «Фізика та фізичні методи аналізу».

Публікації: Є співавтором двох патентів на винохід та співавтором методичних розробок, в тому числі і з грифом МОН. 

Новицька Юлія Леонідівна

Новицька Юлія Леонідівна

Інженер 1-ї категорії каф.

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю Технологія неорганічних речовин.

Почала працювати на кафедрі ТОРФП з 2009 року.  

В обов’язки Юлії Леонідівни входить:

 • підготування стендів для проведення лабораторних робіт;
 • перевірка наявності необхідного обладнання та реактивів;
 • консультації студентів під час проведення лабораторних робіт.

Гаврилюк Світлана Олексіївна

Гаврилюк Світлана Олексіївна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Державний хіміко-технологічний інститут у 1986 р. за спеціальністю “Переробка пластмасс”.

 

Ковтун Антон Володимирович

Аспірант каф.

В 2012 р., вступив до Українського Державного Хіміко-технологічного університету на факультет ТОР та БТ. У 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою, продовжив навчання в магістратурі на каф. ТОРФП. В 2018 році захистив магістерську роботу на тему «Доміно-реакції діальдегідів – похідних амінохроменів» та отримав диплом магістра з відзнакою. Продовжив навчання в аспірантурі на каф. ТОРФП під керівництвом професора д.х.н. Маркова Віктора Івановича.

 

 

 

Сметанін Микола Вікторович

Аспірант каф.

В 2012 році вступив до Українського Державного Хіміко-технологічного університету на факультет ТОР та БТ. У 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю Хімічні технології органічних речовин. В 2018 році захистив науково-дослідницьку дипломну роботу на тему «Нові реакції циклізації амідів гідроакридинів» та отримав диплом магістра з відзнакою. У 2018 році продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі ТОРФП під керівництвом професора д.х.н. Маркова Віктора Івановича.