Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Кафедра фармації та технології органічних речовин

Харченко Олександр Васильович

Харченко Олександр Васильович

Професор, д.х.н., зав. каф.

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут в 1973 р., за напрямом «Хімічна технологія твердого палива», інженер-хімік-технолог.

Докторська дисертація за темою: “Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетероциклів”.

Марков Віктор Іванович

Марков Віктор Іванович

Професор, д.х.н.

Закінчив з відзнакою Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1959 р., за спеціальністю “Технологія основного органічного синтезу”.

В 1963 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. В 1975 р., захистив докторську дисертацію за темою: “Синтез, реакции и стереохимия малых азотистых гетероциклов”. Вчене звання професора присвоєно, у 1979 році. Віктор Іванович неодноразово проходив наукове стажування в закордонних університетах: в 1965-1966 рр., в Йєльському університеті (США), в 1972 –в Ліверпульському університеті (Велика Британія), а в 1989р. – Східно-Китайському хіміко-технологічному університеті (м. Шанхай).

Наукові інтереси: синтез Оксиген та Нітроген вмісних біологічно-активних гетероциклічних сполук та вивчення їх фізико-хімічних властивостей.

Публікації: автор понад 250 наукових робіт, 85 авторських свідоцтв та патентів.

Під керівництвом Віктора Івановича Маркова захищено 26 кандидатські дисертації

Просяник Олександр Васильович

Просяник Олександр Васильович

Професор, д.х.н.

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (1989 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний у 1969 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Тема дисертації “Синтез та стереохімія імінів та азиридинів”.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Публікації: автор 200 наукових публікацій,  серед яких 55 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази  Scopus, більше ніж 90 патентів на винаходи.

Під керівництвом Олександра Васильовача захищено 13 кандидатських дисертацій.

 

Штамбург Василь Георгійович

Штамбург Василь Георгійович

Професор, д.х.н.

 

Вчене звання: професор кафедри органічної хімії (2014 р.),

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (2007 р).

Тема дисертації: “N-Ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги”.

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1977 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Наукові інтереси: Нові різновиди органічних сполук, що містять гемінальні системи ONCl, ONO, ONN+, ONN, ONF, ONS у якості функціональних груп, їх синтез, будова та хімічні властивості. А саме N-хлор-N-алкокси-N-алкіламіни, N,N-діалкокси-N-алкіламіни, N-алкоксиN-(1-піридиній)-N-алкіламіни,  NH-N,N-діалкоксиаміни, N-хлор-N-алкоксисечовини, N-ацилоксиN-алкоксисечовини, N,N-діалкоксисечовини, N-алкоксиN-(1-піридиній)сечовини, N-хлор-N-алкоксикарбамати, N-ацилоксиN-алкоксикарбамати, N,N-діалкоксикарбамати, N-алкоксиN-(1-піридиній)карбамати, N-хлор-N-алкоксиаміди, N-ацилоксиN-алкоксиаміди, N-алкоксиN-(1-піридиній)бензаміди, 1-(N-алкоксиаміно)піридинійові солі, похідні N-алкоксигідразинів, солі 1,1,1-триметил-2-алкоксигідразинію та їх аналоги. Нуклеофільне заміщення біля атому азоту, нітреній-оксонійові катіони. Нові варіанти перегрупування Штігліца. Створення нових різновидів каталізаторів фазового переносу. Синтез триалкілортоформіатів в умовах міжфазного каталізу. Несиметричні бензоїни, арил(3-індоліл)бензоїни та арил(2-фурил)бензоїни, їх синтез з арилгліоксалей і ізомеризація. Створення нітрогеновмісних гетероциклів з арилгліоксалей. N-Гідроксигідантоіни та N-алкоксигідантоїни, їх синтез, будова, похідні. Синтезував 20 нових класів органічних сполук, в тому числі дві нові гетероциклічні системи.

Публікації: автор 190 наукових публікацій, серед яких 119 наукових статей, в тому числі 41 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 7 авторських свідоцтв СРСР, 6 патентів.

Під керівництвом Василя Георгійовича захищено 2 кандидатські та 1 докторська дисертація.

Профілі :

 

Бурмістров Костянтин Сергійович

Бурмістров Костянтин Сергійович

Професор, д.х.н.

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1974 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Докторська дисертація за темою: “Синтез та реакційна здатність хінонімінів та їх аналогів”.

Охромій Галина Василівна

Охромій Галина Василівна

Професор, д.м.н.

Закінчила: Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова, за напрямом «Лікувальна справа».

Докторська дисертація за темою: „Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності та комплексної профілактики інфаркту міокарда”.

Білов Володимир Віталійович

Білов Володимир Віталійович

Доцент, к.х.н.

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут в 1979 р., за напрямком «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу». З 1979-1983рр., заочно навчався в аспірантурі. У 1987 р., захистив кандидатську дисертацію «Хинонимины с N-, O- и S-заместителями при азоте: синтез, свойства». Володимир Віталійович доцент кафедри ТОРФП, старший науковий співробітник за напрямком (02.00.03 – органічна хімія). Викладає дисципліни, які пов’язані з процесами органічного синтезу та устаткуванням для нього.

Наукові інтереси: гетерогенно-каталітичний синтез азотовмісних органічних сполук

Публікації: співавтор 23 статей, 13 патентів на винаходи та корисні моделі, близько 80 тез доповідей та 60 методичних розробок.

Карпіщенко Людмила Сергіївна

Карпіщенко Людмила Сергіївна

Доцент, к.х.н., каф.

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1970 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Кандидатська дисертація за темою: “Исследование методов синтеза и реакций N- и C–аренсульфонилфеноксазинов и фенотиазинов”.

Кисельов Вадим Віталійович

Кисельов Вадим Віталійович

Доцент, к.х.н.

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1986 рік, за напрямом «Хімічна технологія кінофотоматеріалів».

Тема дисертації: “Регіоселективні взаємодії імідоалкилючих агентів та їх аналогів з N,S-нуклеофілами”.

 Янова Кароліна Валентинівна

Янова Кароліна Валентинівна

Доцент, к.х.н.

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1987 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Кандидатська дисертація за темою: “Синтез та вивчення властивостей поліаміногуанідинів”.

Охтіна Оксана Володимирівна

Охтіна Оксана Володимирівна

Доцент, к.т.н.

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1999 р.,  за спеціальністю “Технологія полімерних і композиційних матеріалів”.

В 1999 р., вступила до аспірантури під керівництвом Овчарова В.І.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів”. В

2017 році, одержала ступінь магістра з фармації. На теперішній час працює доцентом на кафедрі ТОР ФП, та займає посаду вченого секретаря ДВНЗ УДХТУ.

Крищік Оксана Володимирівна

Крищік Оксана Володимирівна

Доцент, к.х.н.

Закінчила: “Дніпропетровський державний університет” за напрямом «Хімія».

Кандидатська дисертація за темою: «Ендиковий ангідрид та його похідні замкнення та розкриття оксиген- та нітроген-вміщуючих циклічних систем».

Соколова Ліна Олександрівна

Соколова Ліна Олександрівна

Доцент, к.т.н. Заступник декана з навчальної роботи

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2003 р. за спеціальністю “Технологія переробки полімерів”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. Захистила кандидатську дисертацію за темою “Розробка еластомерних композицій адгезійного призначення з модифікованим нітрогенвмісними сполуками монтморилонітом”.

Наукові інтереси: дослідження впливу мінеральних інгредієнтів (біоінгредієнтів) з рослинної сировини та їх модифікованих форм у складі еластомерних композицій; синтез на основі рослинних олій четвертинних амонієвих солей та дослідження їх функціональності як складових еластомерних композицій; впровадження енергоекологічних технологій у виробництво полімерних матерілів.

Публікації: автор 40 наукових публікацій, 4 патенти.

 

Задорожній Павло Вікторович

Задорожній Павло Вікторович

Доцент, к.х.н.

Закінчив: ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю “Технології фармацевтичних препаратів”, одержав ступінь магістра з фармації в 2010 р., того ж року вступив до аспірантури під керівництвом Кисельова В.В. У 2016 р., захистив  кандидатську дисертацію за темою “Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоцианатоалкіл) карбоксаамідів”.

Лебідь Олег Сергійович

Лебідь Олег Сергійович

Доцент, к.х.н. Декан факультету фармації та біотехнології

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.03 на тему “Реакції переамінування 1-алкіл-3-(алкіл)амінопірол-2,5-діонів”.

Публікації: автор 31 наукової публікації, серед яких 16 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у фахових виданнях України.

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

Доцент, к.х.н.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (2016 р).

Тема дисертації: “Електронна будова та бар’єри інверсії імінів”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2010 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії.

Наукові інтереси: конфігураційна стабільність нітрогенвмісних органічних сполук, теорія інверсії атома Нітрогену.

Публікації: автор 28 наукових публікацій, серед яких 12 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у фахових виданнях України.

Заступник декана з виховної роботи факультету Комп’ютерних наук та інженерії.

Профілі:

Варениченко Світлана Анатоліївна

Варениченко Світлана Анатоліївна

Доцент, к.х.н., вчений секретар кафедри

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ 2011 р., за напрямом «Хімічна технологія органічних речовин».

Кандидатська дисертація за темою: «Перегрупування гемінальних азинів та оксазинів в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака».

Залізна Катерина Володимирівна

Залізна Катерина Володимирівна

к.х.н., асистент кафедри

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ 2011 р., за напрямком “Хімічна технологія органічних речовин”. У 2018 р., захистила кандидатську дисертацію « Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′,6′,7′,8′-тетрагідро-1’Н-спіро[циклогексан-1,2′-хіназолін]-4′(3’Н)-ону» за напрямком 02.00.03–Органічна хімія

Ломинога Олена Олександрівна

Ломинога Олена Олександрівна

Викладач каф.

Закінчила: Український державний хіміко – технологічний університет 2001р., за напрямком «Хімічна технологія органічних речовин».

З 2014-2016 рр., навчалася в аспірантурі, готується до захисту дисертаційна робота за темою «Оксиетильовані спирти, як нові перспективні поверхнево-активні речовини».

Олена Олександрівна проходила підвищення кваліфікаційного рівня в Київському національному університеті технологій та дизайну, кафедра промислової фармації (з 22.02.17-22.07.17рр. та з 28.08.17-28.09.17рр).

Загальній стаж роботи: 16 років з яких 14 років науково – педагогічний.

Якименко Ігор Юрійович

Якименко Ігор Юрійович

Викладач каф.

Закінчив: Український державний хіміко-технологічний університет, 1999 р., за напрямом «Хімічна технологія фармацевтичних препаратів», магістр хімічної технології та інженерії.

Парамонова Тетяна Григорівна

Викладач каф.

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1979 рік, за напрямом: «Технологія пластмас».

Гайдук Тетяна Іванівна

Гайдук Тетяна Іванівна

Завідувач лабораторії каф.

Закінчила Державний хіміко-технологічний інститут у 1989 р. за спеціальністю “Виробництво та обробка кіно-, фото-матеріалів”.

 

Щербак Раїса Яківна

Щербак Раїса Яківна

Інженер 1-ї категорії каф.

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1974 р.

Завідувач лабораторією з 1989 року.

В обов’язки та задачі Раїси Яківни входить:

  • організація та забезпечення всіх учбових лабораторій кафедри, необхідним технічним обладнанням, приладами та реактивами;
  • здійснення контролю за дотриманням безпечних умов проведення навчального процесу;
  • здійснення контролю правил з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

Мініна Юлія Олександрівна

Мініна Юлія Олександрівна

Інженер 1-ї категорії каф.

Закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю Хімічні технології органічних речовин 2007 р.

В обов’язки Юлії Олександрівни входить:

  • приймати участь в учбовому процесі;
  • контроль виконання студентами лабораторного практикуму;
  • надання консультацій студентам під час лабораторних робіт, допомагати викладачу в їх проведенні.

Новицька Юлія Леонідівна

Новицька Юлія Леонідівна

Інженер 1-ї категорії каф.

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю Технологія неорганічних речовин.

Почала працювати на кафедрі ТОРФП з 2009 року.  

В обов’язки Юлії Леонідівни входить:

  • підготування стендів для проведення лабораторних робіт;
  • перевірка наявності необхідного обладнання та реактивів;
  • консультації студентів під час проведення лабораторних робіт.

Гаврилюк Світлана Олексіївна

Гаврилюк Світлана Олексіївна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Державний хіміко-технологічний інститут у 1986 р. за спеціальністю “Переробка пластмасс”.

 

Алпатова Надія Володимирівна

Алпатова Надія Володимирівна

Старший лаборант каф.

Закінчила Український хіміко-технологічний університет у 2006 р. за спеціальністю “Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі”.

 

Ганчурін Микола Фомич

Ганчурін Микола Фомич

Учбовий майстер

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1970 р. за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”.

 

Покотило Ігор Олександрович

Покотило Ігор Олександрович

Аспірант каф.

Закінчив: Національний гірничий університет за спеціальністю “Охорона навколишнього середовища” 2015 р.

Того ж року вступив до аспірантури ДВНЗ УДХТУ на кафедру ТОР ФП під керівництвом Кисельова В.В.

На даний час готується до захисту кандидатська дисертаційна робота за темою “Гетероциклізації на основі N-α-амідоалкілуючих агентів”.

 

Загорулько Сергій Павлович

Аспірант четвертого року навчання

В 2010 році вступив до Українського Державного Хіміко-технологічного університету на факультет ТОР. У 2014 році отримав диплом бакалавра за напрямком «Хімічна технологія». В 2016 році захистив науково-дослідницьку дипломну роботу на тему «Дослідження реакційної здатності діальдегідів – похідних бензопіранів” та отримав диплом магістра з відзнакою. У 2016 році продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі ТОРФП під керівництвом професора д.х.н. Маркова Віктора Івановича.

 

 

 

Чертихіна Юлія Аркадіївна

Чертихіна Юлія Аркадіївна

Аспірант

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2015 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. У 2016 році продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі органічної хімії  під керівництвом професора д.х.н. Просяника Олександра Васильовича.

Тема дисертації: “Бар’єри інверсії N-похідних імінів”.

Наукові інтереси: інверсія атома Нітрогену в похідних імінів та амінів.

Публікації: автор 8 наукових публікацій, серед яких 3 наукових статті у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази Scopus.

 

 

Ковтун Антон Володимирович

Аспірант каф.

В 2012 р., вступив до Українського Державного Хіміко-технологічного університету на факультет ТОР та БТ. У 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою, продовжив навчання в магістратурі на каф. ТОРФП. В 2018 році захистив магістерську роботу на тему «Доміно-реакції діальдегідів – похідних амінохроменів» та отримав диплом магістра з відзнакою. Продовжив навчання в аспірантурі на каф. ТОРФП під керівництвом професора д.х.н. Маркова Віктора Івановича.

 

 

 

Сметанін Микола Вікторович

Аспірант каф.

В 2012 році вступив до Українського Державного Хіміко-технологічного університету на факультет ТОР та БТ. У 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю Хімічні технології органічних речовин. В 2018 році захистив науково-дослідницьку дипломну роботу на тему «Нові реакції циклізації амідів гідроакридинів» та отримав диплом магістра з відзнакою. У 2018 році продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі ТОРФП під керівництвом професора д.х.н. Маркова Віктора Івановича.