Обрати сторінку

Кафедра фармації та технології органічних речовин

Головні напрямки наукової діяльності кафедри “Технологія органічних речовин та фармацевтичних препаратів”сформовані на основі дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом видатного вченого, колишнього завідуючого кафедрою, доктора хімічних наук, професора Бурмістрова С.І., а також професорів, докторів хімічних наук Маркова В.І. та Харченко О.В. і присвячені розробці наукових основ синтезу та реакційної здатності N-, S-гетероциклів з метою одержання сполук із прогнозованими властивостями.

На кафедрі розвиваються дослідження, що вирішують проблеми отримання новими методами різноманітних азот- та сірковмісних гетероциклів – похідних тіадіазолів, триазолів, несиметричних похідних хінондіімінів, тіоамідів різної будови та алкіл-, арилсульфоніл- та цианзаміщених азолів та азинів. Це дозволить зробити більш доступними значну кількість потенційно біологічно-активних сполук і відкриє шляхи до простого синтезу нових конденсованих  гетероциклічних  систем.

Науковий напрямок, пов’язаний з дослідженням синтезу та реакційної здатності хінонімінів та N-заміщених азиридинів, очолює доктор хімічних наук, професор Марков В.І., тема докторської дисертації якого “Синтез, реакції і стереохімія малих азотистих гетероциклів”. Під його керівництвом функціонує Рада по науковому напрямку, яка об’єднує декілька споріднених кафедр. В.І. Марков очолює і Спеціалізовану раду Д 08.078.03 з захисту кандидитських та докторських дисертацій з органічної хімії, хімії ВМС та технології полімерних і композиційних матеріалів.

Доктор хімічних наук, професор Харченко О.В. очолює науковий напрямок по синтезу функціональних похідних азот- та сірковмісних гетероциклів на основі продуктів S-амідоалкілювання та пошуку біологічної активності отриманих сполук.

Кафедрою виконувались держбюджетні науково-дослідні роботи згідно з планом НДР Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з різким скороченням обсягу фінансування штатний науковий колектив скоротився і роботи виконуються в основному силами сумісників.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними науковими установами України та Росії, ІОХ НАН України (м.Київ), ІБОНХ НАН України, ІКХ НАН України (м. Київ) та іншими. Наприклад, з 1 січня 2007 р. укладений договір про творче співробітництво між ВДНЗ “УДХТУ” та Національним фармацевтичним університетом (м.Харків).

При кафедрі ТОРФП існує спільна науково-дослідна лабораторія по синтезу біологічно активних органічних сполук (керівник проф. Харченко О.В.), яка створена наказом Міністерства вищої освіти України та Академії Наук України № 95/98 від 30.04.1992 р. на базі ВДНЗ “УДХТУ” та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Частина держбюджетних науково-дослідних робіт виконується із залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці є щорічний захист дипломних науково-дослідних робіт (не менше п’яти), участь студентів у Міжнародних конференціях молодих вчених, аспірантів та студентів.

Розробкою окремих напрямків кафедральної науки зайняті доценти Нічволода В.М., Білов В.В., Кисельов В.В., Янова К.В., Карпіщенко Л.С., асистенти Воєвудський М.В., Якименко І.Ю., Поляков Є.В., Чорноус С.Ю., Бойко С.Р., Ломінога О.О., Крищик О.В. та інші.

Розробкою окремих напрямків кафедральної науки зайняті доценти Нічволода В.М., Білов В.В., Кисельов В.В., Янова К.В., Карпіщенко Л.С.,  Крищик О.В., асистенти Якименко І.Ю., Бойко С.Р., Ломінога О.О., та інші.

Готуються до захисту:

За останні роки захищено дисертації:

  • кандидатська дисертація, аспірант Варениченко С.А. (науковий керівник, професор В.І. Марков), тема: „ Закономірності перегрупування 6-азахіназолонів в умовах реакції Вільсмайєра ”
  • кандидатська дисертація, аспірант Астахіна В.О. „Синтез та властивості гідразиду 3,5-диметил-4-карбоетоксипіролкарбонової кислоти – потенційних кардіотонікив”.
  • кандидатська дисертація, аспірант Фарат О.К. (науковий керівник, професор В.І. Марков), тема:„ Реакції заміщених 2-спіро-піримідин-4-онів”

З 2011 по 2015 рік викладачі кафедри проводили дослідження в рамках держбюджетної теми: «Дослідження методів синтезу, властивостей та шляхів використання нітрогенвмісних сполук» (номер держреєстрації 0111U008598). Метою роботи була розробка нових методів синтезу похідних 2-аміно-3-алкілбутендіової кислоти та 3-(алкіл, арил)аміно-4-алкілпірол-2,5-діонів – перспективних агрохімікатів та фармпрепаратів, а також дослідження конфігураційної стійкості Нітрогенвмісних сполук. За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 8 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 39 статей у фахових виданнях України та 53 тези доповідей у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій.

У 2010 – 2013 рр. співробітники кафедри працювали за сумісництвом в рамках держбюджетної роботи «Закономірності утворення Нітроген- та Сульфурвмісних гетероциклів. Нові перегрупування в умовах реакції Вільсмайєра» (№ держреєстрації 0112U002060), а в 2013 – 2016 рр. – «Нові синтетичні методи дизайну Нітроген- та Сульфурвмісних біологічно активних сполук» (№ держреєстрації 0115U003159).

З 2016 року науково-педагогічні працівники проводять нову кафедральну науково-дослідну роботу «Дослідження методів синтезу, конфігураційної стабільності та шляхів використання похідних амінів». Очікувані результати роботи: новий метод синтезу деяких класів похідних амінів; закономірності впливу замісників при іміногрупі на процес інверсії атома Нітрогену в імінах; еспериментальні дані щодо використання нових четвертинних амонієвих солей, синтезованих з рослинної сировини, в якості активаторів сірчаної вулканізації полідієнів.

На даний час основні напрями наукової діяльності кафедри: дослідження будови і можливості синтезу 3-гідрокси(алкокси)-5-арилгідатоїнів та симетричних і несиметричних N,N-діалкоксисечовин; вивчення процесу інверсії похідних імінів та амінів; синтез четвертинних амонієвих солей з рослинної сировини.

За останні 5 років на кафедрі під керівництвом проф. Просяника О.В. Лебідь О.С. та Куцик-Савченко Н.В. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.

Працівники кафедри беруть участь у конкурсах наукових робіт державного фонду фундаментальних досліджень, міжнародних та всеукраїнських конференціях.