Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Кафедру «Загальна хімічна технологія» було створено в 1934 р. На той час на кафедрі викладались дисципліни “Загальна хімічна технологія” та “Процеси і апарати хімічних виробництв”. Очолював кафедру доцент Е.С. Вассерман. З 1944 року кафедрою керував доцент М.Б. Карцинель, з 1956 р. – д.т.н., професор І.М. Ханін, з 1979 р. – д.т.н., професор В.А. Кім Лін Зу, з 1981 р. – к.т.н., доцент В.А. Мізін, з 1984 р. – д.т.н., професор В.Д. Барський, з 2007 р. – д.х.н., професор Ніколенко М.В.

В 1967 р. під керівництвом професора І.М.Ханіна на кафедрі було створено галузеву науково-дослідну лабораторію моделювання коксових печей і хімічної апаратури для коксохімічних заводів. Співробітниками лабораторії і науково-педагогічними працівниками кафедри ЗХТ були розроблені нові технології оптимального обігрівання коксових печей, які забезпечували економію палива і виробництво високоякісного коксу, гасіння коксу, утилізації відходів коксохімічного і металургійного виробництв. Досліджені і розроблені нові конструкції високоефективних апаратів: вертикальних коксових печей, скруберів для очищення коксового газу, холодильників коксового газу, регенераторів поглинального розчину цехів вакуум-карбонатної і миш’яково-содової сіркоочистки.

Значні роботи проведені по дослідженню і розробці універсальних пристроїв і систем для диспергування та розподілу рідин і газів у тепло-масообмінних апаратах різних конструкцій. Професор І.М.Ханін створив значну наукову школу із вивчення хімічної апаратури коксохімічних виробництв, під його керівництвом більше 20 аспірантів підготували і захистили кандидатські дисертації, він є автором понад 270 наукових праць, зокрема 4 монографій і 51 авторських свідоцтв. Книга І.М.Ханіна “ Методы расчёта материального и теплового баланса коксовых печей” перекладена на декілька іноземних мов. Авторитет галузевої науково-дослідної лабораторії був загальновизнаним. Професор І.М.Ханін був членом Наукової Ради з питань коксохімії при Державному Комітеті науки та техніки СРСР, членом коксохімічної секції Техніко-економічної  Ради Мінчормет УРСР.

З 1984 р. завідувачем кафедри і науковим керівником галузевої лабораторії моделювання коксових печей і хімічної апаратури для коксохімічних заводів став професор В.Д.Барський. Науковий напрям лабораторії і кафедри розширено дослідженнями  в області інтенсивних впливів силовими полями і апаратурно-технологічними факторами на хімічні й масообмінні процеси. Разом з ВАТ “Авдеєвський коксохімічний завод” співробітники кафедри і науково-дослідної лабораторії виконують широкомасштабні дослідження технології утилізації відходів пластмас і відпрацьованих автомобільних шин, розробляють методи підвищення виходу цінних хімічних продуктів коксування вугілля. Практично всі розробки впроваджені на коксохімічних заводах України, багато з них використані при будівництві заводів у Росії, Фінляндії, Індії, Ірані.

З 2007 р. кафедрою керує професор М.В.Ніколенко. Науковий напрям кафедри доповнюється дослідженнями промислових каталізаторів. Створюються нові експериментальні установки, проводяться дослідження з розробки складу, способів синтезу і технології виробництва оксидних і метал-оксидних каталізаторів парціального і повного окиснення органічних речовин. Розроблено новий підхід до вирішення проблеми прогнозування і керування властивостями каталітичних систем, яке полягає в застосуванні електронних характеристик речовин в якості параметрів кореляцій між їх каталітичними та молекулярними властивостями. Синтезовані і досліджені нові каталітичні системи конверсії метанолу в формальдегід і фотоокиснення органічних забруднювачів повітря.

Наукова результативність кафедри ЗХТ підтверджена захистом 31 кандидатської і двох докторських дисертацій. Новизна та оригінальність розробок кафедри підтверджена 92 авторськими свідоцтвами, 12 патентами, у тому числі США, Великої Британії, Германії, Індії, Чехії.

Організацію самостійної кафедри “Процеси та апарати хімічної технології” було доручено доценту К.Н. Шишкіну, що займав у довоєнний період посаду доцента кафедри хімічної технології палива, а в період евакуації – ряд відповідальних посад у цехах коксохімічного виробництва Магнітогорського металургійного комбінату.

Найважливішим науковим напрямком кафедри ПАХТ були роботи з дослідження інтенсифікації процесів коксохімічного виробництва, пневматичної класифікації дисперсних матеріалів і процесів розгонки рідких сумішей. У 1965–1966 рр. асистенти кафедри А.А. Коцюба, І.М. Полянчиков, В.П. Рєпка,Н.Т. Пахмура захистили кандидатські дисертації і були затверджені в званнях доцентів.

У 1970 р. кафедру ПАХТ очолив кандидат технічних наук, доцент В.Д. Пархоменко. З цього часу почалося значне зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, удосконалювання навчально-методичної роботи, розширення наукових досліджень. Були значно розширені площі кафедри за рахунок будівництва третього поверху над будівлею кафедри.

Співробітники кафедри почали працювати над новим науковим напрямком: “Розробка наукових засад, технології й устаткування гомогенних і гетерогенних плазмохімічних процесів”. Під наукові дослідження були виділені площі першого і частково другого поверху кафедри. У галузевій науково-дослідній лабораторії плазмохімічних процесів були створені унікальні установки для проведення наукових досліджень зі спільного синтезу ціаністого водню та ацетилену в плазмі, феритових порошків, каталізаторів, магнітоносіїв, нітридів, карбідів, діоксиду цирконію, оксамиту та ін. За короткий проміжок часу викладачами і науковими співробітниками кафедри були отримані десятки авторських посвідчень на винаходи, опубліковані сотні наукових статей у провідних наукових журналах, видані 10 навчальних посібників і монографій. Наукова школа плазмохіміків Дніпропетровська була відома не тільки в колишньому СРСР, але й у багатьох провідних країнах світу.

На базі наукових досліджень почалася інтенсивна підготовка науково-педагогічних кадрів. В.Д. Пархоменко, П.Г. Сорока, Ю.І. Краснокутський, О.А. Пивоваров, П.М.Цибульов захистили докторські дисертації. Згодом їм були присуджені вчені звання професорів. За науковим напрямком кафедри підготовлені 25 кандидатів наук.

У 1983 році кафедру ПАХТ очолив д.т.н., професор П.Г.Сорока. На кафедрі продовжуються інтенсивні дослідження з розробки наукових засад, технології та устаткування одержання дисперсних матеріалів. Кафедра бере участь у Державних науково-технічних програмах, тісно співпрацює з науковими організаціями та промисловими підприємствами. Продовжується підготовка науково-педагогічних кадрів. Співробітники та аспіранти кафедри О.С. Смірнова, Н.В. Пархоменко, П.В. Рябік, М.Л. Симіч, С.О. Опарін, О.В. Лещенко, А.О. Черемисінова, Д.В. Гура  захищають кандидатські дисертації.

У 1989 році кафедрою проведений Всесоюзний семінар з технології і термодинаміки феритів, а в 1991 році проведена VIII Республіканська конференція з проблеми підвищення ефективності та удосконалювання процесів і апаратів хімічних виробництв.

У 1992 році за роботу “Плазмохімічні процеси: фізико-хімічні основи, технологія, застосування” присуджена Державна премія України в області науки і техніки. Серед авторів, що одержали премію – д.т.н., проф. В.Д. Пархоменко, д.т.н., проф. П.Г. Сорока, д.т.н. П.М. Цибульов, к.т.н., с.н.с.В.Г.Верещак.

З 1999 року кафедра ПАХТ починає активно працювати за міжнародною програмою “Ініціативи з запобігання поширення зброї масового знищення”. Разом з Національною лабораторією ядерної безпеки Департаменту енергетики США (м. Канзас Сіті), компанією Pinnacle Technology Ікс. (США), компанією Bio-Fine SA (Південна Африканська Республіка), Державним конструкторським бюро “Південне” (Україна) і Південним машинобудівним заводом (Україна), кафедрою ведуться науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з розробки технології та устаткування для тонкого здрібнювання в’язковолокнистих і еластомірних матеріалів, переробці рослинних відходів у цінні хімічні продукти (карбід кремнію, діоксид кремнію, наповнювачі пластичних мас, кормові добавки, органічні добрива).

Установка тонкого подрібнення біомаси

За програмою IPP розроблена установка тонкого подрібнення біомаси, яка впроваджена у виробництво в компанії Bio-Fine SA (Південна Африканська Республіка).

З 2014 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри ПАХТ призначено  Опаріна С.О., який працює над докторською дисертацією «Процеси та обладнання одержання матеріалів промислового та сільськогосподарського призначення із рослинної сировини».

Два аспіранти кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями:

  • А.О. Біла – «Одержання карбіду кремнію із відходів рисового виробництва»;
  • Т.В. Гриднєва – «Одержання діоксиду кремнію із відходів рисового виробництва»;

Активну участь у науково-дослідних роботах кафедри приймають студенти, виконуючи реальні курсові і дипломні проекти.

Кафедра щорічно проводить Олімпіаду за дисципліною «Процеси та апарати хімічної технології» та “Загальна хімічна технологія”, в якій приймають участь 40-50 студентів.

В 2015р. відбулося об’єднання двох кафедр: «Загальної хімічної технології» та «Процеси та апарати хімічної технології» в одну кафедру «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія», завідувачем якої було призначено доктора технічних наук Кравченко О.В.