Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Кафедру «Загальна хімічна технологія» було створено в 1934 р. На той час на кафедрі викладались дисципліни “Загальна хімічна технологія” та “Процеси і апарати хімічних виробництв”. Очолював кафедру доцент Е.С. Вассерман. З 1944 року кафедрою керував доцент М.Б. Карцинель, з 1956 р. – д.т.н., професор І.М. Ханін, з 1979 р. – д.т.н., професор В.А. Кім Лін Зу, з 1981 р. – к.т.н., доцент В.А. Мізін, з 1984 р. – д.т.н., професор В.Д. Барський, з 2007 р. – д.х.н., професор Ніколенко М.В.

В 1967 р. під керівництвом професора І.М.Ханіна на кафедрі було створено галузеву науково-дослідну лабораторію моделювання коксових печей і хімічної апаратури для коксохімічних заводів. Співробітниками лабораторії і науково-педагогічними працівниками кафедри ЗХТ були розроблені нові технології оптимального обігрівання коксових печей, які забезпечували економію палива і виробництво високоякісного коксу, гасіння коксу, утилізації відходів коксохімічного і металургійного виробництв. Досліджені і розроблені нові конструкції високоефективних апаратів: вертикальних коксових печей, скруберів для очищення коксового газу, холодильників коксового газу, регенераторів поглинального розчину цехів вакуум-карбонатної і миш’яково-содової сіркоочистки.

Значні роботи проведені по дослідженню і розробці універсальних пристроїв і систем для диспергування та розподілу рідин і газів у тепло-масообмінних апаратах різних конструкцій. Професор І.М.Ханін створив значну наукову школу із вивчення хімічної апаратури коксохімічних виробництв, під його керівництвом більше 20 аспірантів підготували і захистили кандидатські дисертації, він є автором понад 270 наукових праць, зокрема 4 монографій і 51 авторських свідоцтв. Книга І.М.Ханіна “ Методы расчёта материального и теплового баланса коксовых печей” перекладена на декілька іноземних мов. Авторитет галузевої науково-дослідної лабораторії був загальновизнаним. Професор І.М.Ханін був членом Наукової Ради з питань коксохімії при Державному Комітеті науки та техніки СРСР, членом коксохімічної секції Техніко-економічної Ради Мінчормет УРСР.

З 1984 р. завідувачем кафедри і науковим керівником галузевої лабораторії моделювання коксових печей і хімічної апаратури для коксохімічних заводів став професор В.Д.Барський. Науковий напрям лабораторії і кафедри розширено дослідженнями в області інтенсивних впливів силовими полями і апаратурно-технологічними факторами на хімічні й масообмінні процеси. Разом з ВАТ “Авдіївський коксохімічний завод” співробітники кафедри і науково-дослідної лабораторії виконують широкомасштабні дослідження технології утилізації відходів пластмас і відпрацьованих автомобільних шин, розробляють методи підвищення виходу цінних хімічних продуктів коксування вугілля. Практично всі розробки впроваджені на коксохімічних заводах України та інших країн.

Протягом 2007-2015 рр. кафедрою керував професор М.В. Ніколенко. Науковий напрям кафедри доповнився дослідженнями промислових каталізаторів. Створено нові експериментальні установки, проведено дослідження з розробки складу, способів синтезу і технології виробництва оксидних і метал-оксидних каталізаторів парціального і повного окиснення органічних речовин. Розроблено новий підхід до вирішення проблеми прогнозування і керування властивостями каталітичних систем, яке полягає в застосуванні електронних характеристик речовин в якості параметрів кореляцій між їх каталітичними та молекулярними властивостями. Синтезовані і досліджені нові каталітичні системи конверсії метанолу в формальдегід і фотоокиснення органічних забруднювачів повітря.

Наукова результативність кафедри ЗХТ підтверджена захистом 31 кандидатської і двох докторських дисертацій. Новизна та оригінальність розробок кафедри підтверджена 92 авторськими свідоцтвами, 12 патентами, у тому числі США, Великої Британії, Германії, Індії, Чехії.

Організацію кафедри “Процеси та апарати хімічної технології” було доручено доценту К.Н. Шишкіну. Найважливішим науковим напрямком кафедри ПАХТ були роботи з дослідження інтенсифікації процесів коксохімічного виробництва, пневматичної класифікації дисперсних матеріалів і процесів розгонки рідких сумішей. У 1970 р. кафедру ПАХТ очолив кандидат технічних наук, доцент В.Д. Пархоменко. З цього часу почалося значне зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, удосконалювання навчально-методичної роботи, розширення наукових досліджень. Співробітники кафедри почали працювати над новим науковим напрямком: “Розробка наукових засад, технології й устаткування гомогенних і гетерогенних плазмохімічних процесів”. У галузевій науково-дослідній лабораторії плазмохімічних процесів були створені унікальні установки для проведення наукових досліджень зі спільного синтезу ціаністого водню та ацетилену в плазмі, феритових порошків, каталізаторів, магнітоносіїв, нітридів, карбідів, діоксиду цирконію, оксамиту та ін. За короткий проміжок часу викладачами і науковими співробітниками кафедри були отримані десятки авторських посвідчень на винаходи, опубліковані сотні наукових статей у провідних наукових журналах, видані 10 навчальних посібників і монографій.

На базі наукових досліджень почалася інтенсивна підготовка науково-педагогічних кадрів. В.Д. Пархоменко, П.Г. Сорока, Ю.І. Краснокутський, О.А. Пивоваров, П.М.Цибульов захистили докторські дисертації. За науковим напрямком кафедри підготовлені 25 кандидатів наук.

З 1983 по 2014 роки кафедру ПАХТ очолював д.т.н., професор П.Г.Сорока. На кафедрі продовжувались інтенсивні дослідження з розробки наукових засад, технології та устаткування одержання дисперсних матеріалів. Кафедра брала участь у Державних науково-технічних програмах, тісно співпрацювала з науковими організаціями та промисловими підприємствами. Співробітники та аспіранти кафедри О.С. Смірнова, Н.В. Пархоменко, П.В. Рябік, М.Л. Симіч, С.О. Опарін, О.В. Лещенко, А.О. Черемисінова, Д. В. Гура захистили кандидатські дисертації.

У 1992 році за роботу “Плазмохімічні процеси: фізико-хімічні основи, технологія, застосування” присуджена Державна премія України в області науки і техніки. Серед авторів, що одержали премію – д.т.н., проф. В.Д. Пархоменко, д.т.н., проф. П.Г. Сорока, д.т.н. П.М. Цибульов, к.т.н., с.н.с. В.Г.Верещак.

З 1999 року кафедра ПАХТ почила активно працювати за міжнародною програмою “Ініціативи з запобігання поширення зброї масового знищення”. Разом з Національною лабораторією ядерної безпеки Департаменту енергетики США (м. Канзас Сіті), компанією Pinnacle Technology Ікс. (США), компанією Bio-Fine SA (Південна Африканська Республіка), Державним конструкторським бюро “Південне” (Україна) і Південним машинобудівним заводом (Україна), кафедрою велись науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з розробки технології та устаткування для тонкого здрібнювання в’язковолокнистих і еластомірних матеріалів, переробці рослинних відходів у цінні хімічні продукти (карбід кремнію, діоксид кремнію, наповнювачі пластичних мас, кормові добавки, органічні добрива).

Установка тонкого подрібнення біомаси

За програмою IPP розроблена установка тонкого подрібнення біомаси, яка впроваджена у виробництво в компанії Bio-Fine SA (Південна Африканська Республіка).

З 2014 по 2015 роки виконуючим обов’язки завідувача кафедри ПАХТ був доцент Опарін С.О.

В 2015р. відбулося об’єднання кафедр «Загальна хімічна технологія» та «Процеси та апарати хімічної технології» в одну кафедру «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія», завідувачем якої було призначено доктора технічних наук Кравченко О.В., під керівництвом якого Т.В. Гриднєва захистила кандидатську дисертацію «Одержання діоксиду кремнію із відходів рисового виробництва»

З 2019 р. завідувачем кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології призначено д.т.н. Барського Вадима Давидовича. проф. Барський В.Д. був видатним вченим світового рівня. Тісна співпраця з виробництвом і обізнаність в технологічних тонкощах хімічних процесів втілилась в надзвичайній результативності його роботи. Велика кількість наукових розробок захищена авторськими свідоцтвами та патентами. Завдяки комплексним знанням та науковим інтересам у різних сферах науки і техніки Барський В.Д. проводив теоретично-дослідницьку та науково-практичну діяльність в області вуглехімії та екології. Про визнані фаховою спільнотою значні наукові та науково-організаційні здобутки свідчить наявність публікацій світового рівня, серед яких 5 монографій, 27 статей, що входять до наукометричної бази Scopus, із понад 280 публікацій. За участю та під керівництвом Барського В. Д. підготовлено 23 кандидати наук та  4 доктори наук.

З 2022 р. на кафедрі ПА та ЗХТ відкрита спеціальність 015 – Професійна освіта (015.37 Аграрне  виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології).

3 2023 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено д.х.н. Скнара Юрія Євгеновича.

Кафедра щорічно проводить Олімпіаду за дисципліною «Процеси та апарати хімічної технології» та “Загальна хімічна технологія”, в якій приймають участь 40-50 студентів.