Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Наприкінці 1998 року в ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” була створена єдина на той час в Придніпровському регіоні кафедра матеріалознавства (наказ № 344 від 10.12.1998 р.). Розвиток високих технологій одержання нанокристалічних, аморфних і текстурованих матеріалів, які мають унікальні властивості та застосовуються в хімічній техніці, і необхідність підготовки фахівців на сучасному науково-технічному рівні зумовили організацію нової кафедри. Завідувачем кафедри матеріалознавства від дня її заснування і по теперішній час працює доктор технічних наук, професор Гірін Олег Борисович, який брав безпосередню участь у її створенні.

Новим етапом у розвитку кафедри матеріалознавства слід вважати значне укріплення її науково-технічної бази. У 2002 році кафедра за підтримки ректорату і приватних структур створила та ввела у дію три спеціалізовані комплекси науково-дослідних лабораторій, які оснащені сучасним та модернізованим науковим устаткуванням.

Перший комплекс із трьох науково-дослідних лабораторій розташований в приміщенні № 105 (90 кв. м). Основне призначення лабораторій полягає в дослідженні фазового складу, текстури, мікроструктури, субструктури та морфології поверхні матеріалів. Перелік цих науково-дослідних лабораторій та їх технічне оснащення наведено нижче:

  • Лабораторія рентгеноструктурного аналізу матеріалів: модернізований та автоматизований рентгенівський дифрактометр ДРОН-3.
  • Лабораторія рентгенотекстурного аналізу матеріалів (єдина в Україні серед вищих навчальних закладів): два модернізованих та автоматизованих рентгенівських дифрактометра ДРОН-2 і ДРОН-3М.
  • Лабораторія електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів: скануючий електронний мікроскоп РЭМ-106И, просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ-100, модернізований структурний аналізатор EPIQUANT.

С.н.с. М. Т. Величко і аспірант С. І. Жданов готують експеримент з рентгенотекстурного аналізу матеріалу

Професор О. Б. Гірін і доцент В. І. Овчаренко обговорюють результати електронно-мікроскопічного аналізу матеріалу

Другий комплекс із трьох науково-дослідних лабораторій розташований в приміщенні № 300 (60 кв. м). Основне призначення лабораторій полягає в одержанні захисних і спеціальних покриттів та у випробуванні їх хімічних властивостей. Перелік цих науково-дослідних лабораторій та їх технічне оснащення зазначено нижче:

  • Лабораторія одержання захисних покриттів: гальванічні ванни, стабілізовані джерела струму, термостати, ваги лабораторні, фотоелектроколориметр, рН-метр, аерометр, дистилятор, спеціальне обладнання для одержання покриттів в статичних і динамічних умовах.
  • Лабораторія одержання спеціальних покриттів: гальванічні ванни, стабілізовані джерела струму, термостати, ваги лабораторні, мікрокомпресор, цифровий тахометр, прилад для вимірювання щільності матеріалів, нетрадиційне гальванічне обладнання.
  • Лабораторія випробування хімічних властивостей матеріалів: потенціостати, хлорсрібний електрод порівняння, осцилограф цифровий, спеціальне обладнання для випробування корозійної стійкості матеріалів і захисних властивостей покриттів.

Третій комплекс із двох науково-дослідних лабораторій розташований в приміщеннях № 103 і 105 (всього 30 кв. м). Основне призначення лабораторій полягає в термічній та пластичній обробці матеріалів і у випробуванні їх фізичних та механічних властивостей. Перелік цих науково-дослідних лабораторій та їх технічне оснащення представлено нижче:

  • Лабораторія випробування фізико-механічних властивостей матеріалів: розривна машина Р-05, тесламетр, мультиметр, обладнання з визначення адгезійної міцності покриттів, фотоелектричний блискомір, модернізований прес Еріксена.
  • Лабораторія термічної і пластичної обробки матеріалів: печі для термічної обробки матеріалів у різних газових середовищах, інфрачервоний пірометр, шліфувальна машина ексцентрикова, шліфувально-гравірувальний пристрій, лабораторний прокатний стан для одержання тонкої сталевої стрічки прецизійної товщини до 10 мкм.

Науково-дослідні лабораторії кафедри відвідали вчені та менеджери із США, Канади, Німеччини, Англії, Фінляндії та Китаю, які підтвердили відповідність створених комплексів лабораторій сучасним вимогам. Наявність спеціалізованих лабораторій та модернізованого обладнання свідчить про те, що при виконанні наукових досліджень на кафедрі матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ використовується сучасна дослідницька база. Ця матеріально-технічна база також використовується аспірантами і докторантами при підготовці кандидатських і докторських робіт, а також в навчальному процесі при виконанні лабораторного практикуму зі студентами.

Одночасно зі створенням трьох спеціалізованих комплексів науково-дослідних лабораторій була заснована та оснащена предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Прикладне матеріалознавство” на 48 посадкових місць (№ 105/2, 53 кв. м) і відремонтована та модернізована предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Матеріалознавство та обробка матеріалів” на 40 посадкових місць (№ 809, 68 кв. м).

Наступним етапом у розвитку кафедри матеріалознавства слід вважати створення у 2008 році двох предметних навчальних лабораторій з нормативних дисциплін “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” на 40 посадкових місць (№ 321, 38 кв. м) і “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” на 15 посадкових місць (№ 322, 19 кв. м), а також навчально-наукової лабораторії обробки матеріалів (№ 324). Ці заходи дозволили поліпшити якість викладання нормативних дисциплін студентам механічних спеціальностей.

У 2013 році за рішенням ректорату до кафедри матеріалознавства була приєднана кафедра теоретичної механіки та опору матеріалів. Ця реорганізація зумовила черговий етап у розвитку кафедри матеріалознавства. Поєднання дисциплін матеріалознавчого та механічного напрямів у навчальному процесі сприяло більш якісній підготовці фахівців технічного спрямування.

Новий етап у розвитку кафедри матеріалознавства відбувся у 2016 році, коли університет одержав ліцензію на підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) із спеціальності 132 Матеріалознавство. Відкриття аспірантури з правом підготовки фахівців з матеріалознавства за третім рівнем вищої освіти свідчить про достатньо високий науковий потенціал кафедри матеріалознавства, який цілком задовольняє сучасному рівню вимог до провідних кафедр.

Минулий 2019 рік ознаменувався в розвитку кафедри двома важливими подіями. По-перше, відповідно до наказу МОН України № 1020-л від 26.12.2019 р., університет одержав ліцензію на започаткування провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю 132 Матеріалознавство за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітня програма Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство). І, по-друге, за рішенням Комісії університету від 24.10.2019 р. щодо реорганізації структурних підрозділів університету та внесення змін до структури ДВНЗ УДХТУ, до кафедри матеріалознавства була приєднана кафедра прикладної механіки. Ці визначні події стимулювали подальший розвиток кафедри матеріалознавства, адже на сьогодення підготовка фахівців матеріалознавчого профілю здійснюється в галузі знань 13 Механічна інженерія, і підсилення кадрового потенціалу кафедри викладачами-механіками має забезпечити відповідність науково-технічного рівня підготовки здобувачів вищої освіти сучасним вимогам.

В теперішній час до складу кафедри входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники: доктори технічних наук, професори О. Б. Гірін, Б. В. Виноградов, Г. В. Філатов, П. П. Єрмаков, кандидати технічних наук, доценти В. В. Трофименко, С. І. Немчинов, В. І. Овчаренко, В. І. Кравець, І. П. Казіміров, О. Г. Алєксандров, старші викладачі О. М. Гнатко, В. Г. Бабенко, асистенти Д. Г. Королянчук, О. В. Лівак, В. А. Карпенко.

Навчальний процес на належному рівні забезпечують завідувач лабораторії В. Д. Нікітін, інженери 1 категорії Л. О. Судовська і Л. М. Магеррамова. В аспірантурі кафедри навчається випускниця університету В. І. Міщенко.

Певний внесок у становлення кафедри зробили доценти І. В. Вязова, О. Л. Чуприна, С. О. Кіжаєв, О. П. Клименко, Є. В. Колесник, старші наукові співробітники І. Д. Захаров, М. Т. Величко, В. В. Матвєєв і завідувач лабораторії Д. М. Золотухін, які в різні роки працювали на кафедрі.

В даний час кафедра матеріалознавства є однією із провідних кафедр університету, здійснює підготовку із матеріалознавчих та механічних дисциплін студентів майже усіх спеціальностей, забезпечує підготовку кандидатів і докторів наук, виконує науково-технічні проекти як вітчизняного, так і міжнародного рівня.