Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В’ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Сьогодні на кафедрі ХТВМ студенти можуть пройти навчання та одержати ступінь бакалавра, спеціаліста та магістра. Спеціальність має IV (найвищий) рівень акредитації.

За роки навчання студенти на кафедрі опановують наступні дисципліни:

 

Назва лекційного курсу (лектор) Об’єкт вивчення дисципліни, мета та практичне застосування
Основи технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів (к.т.н., доц. Білий О. Я.) Дисципліна дає можливість одержати початкові знання з основних особливостей технології скла, кераміки та в’яжучих матеріалів
Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів (к.т.н., доц. Захарова Л. В., Сігунов О. О.) В курсі вивчаються основи фізичної і колоїдної хімії силікатних і тугоплавких неметалевих матеріалів, особливостей фізико-хімічних процесів гетерогенних систем
Механічне устаткування, процеси та апарати у виробництві неметалевих та силікатних матеріалів (к.т.н., доц. Білий О. Я.) Вивчається найбільш характерне та сучасне обладнання для виробництва силікатних матеріалів та виробів. Ці знання необхідні при виконанні курсового та дипломного проектів, а також в практичній діяльності при роботі на підприємствах
Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології (к.т.н., доц. Кондратьєва Н. В., ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Даються основні знання з методів планування експерименту та обробки одержаних результатів, при цьому невід’ємною частиною є практичні заняття в комп’ютерному класі, які дозволяють оволодіти основами програмування
Хімічна технологія в’яжучих матеріалів (д.т.н., проф. Салєй А. А.) Метою навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ хімічної технології виробництва в’яжучих матеріалів, а також основ технології виробництва з них виробів
Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Протягом вивчення дисципліни студент одержує відомості про основні вимоги стандартів до проектування силікатних виробництв, уявлення про компонування технологічних ліній, побудову генерального плану виробництва та плану окремих цехів.
Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи (ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Метою лекційного курсу є вивчення майбутніми фахівцями методології та організації наукових досліджень та оволодіння навиками та уміннями виконання і оформлення результатів науково-дослідних робіт за темою магістерської роботи
Інтелектуальна власність (ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Вивчення системи інтелектуальної власності, винахідництва та патентно-ліцензійної діяльності, законів України про захист інтелектуальної власності (авторських, суміжних та промислових прав); пошук джерел патентної та технічної літератури, правил складання заявок на винаходи
Основи технічної творчості та науково-дослідна робота (індивідуальний керівник у кожного студента) Студент одержує практичні навички планування експерименту, виконання досліджень та обробки даних. Одержані результати представляються у вигляді доповіді на студентській конференції, що дозволяє навчитись виступу перед аудиторією.
Технологія виробництва цементу та виробів на його основі (к.т.н., доц. Сігунов О. О., к.т.н., доц. Білий О. Я.) Метою навчальної дисципліни являється вивчення теоретичних основ хімічної технології виробництва цементу і азбестоцементних виробів.
Технологія виробництва гіпсу, вапна та виробів на їх основі (к.т.н., доц. Кондратьева Н. В.) Метою навчальної дисципліни являється вивчення теоретичних основ хімічної технології виробництва гіпсу, вапна та виробів на їх основі.