Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ЯК ОТРИМАТИ ПАТЕНТ ?

Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул.Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені “Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель”, затверждені наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22 січня 2001 року № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі Правила) і є обов’язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до “Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за № 545 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 за № 938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за №996 або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України на винахід.

Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту України на винахід;
 • опис винаходу;
 • формулу винаходу;
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

Форма заяви наведена у Додатку до Правил.

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма №042005). Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі – Положення).

Cтрок подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.11 ст.12 Закону). Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку.


Порядок розгляду заявки на винахід визначається “Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель” (далі Правилами розгляду).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.
Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

На підставі рішення про видачу патенту і за наявності документа про сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені.

Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації.

Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи, а також розміри зазначених зборів визначені Положенням.


ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності
1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.
2. {Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у гривнях, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору. {Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
{Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
До суми збору не включається вартість послуг, пов’язаних з його сплатою.
(Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 754 (754-2005-п ) від 18.08.2005 )
3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на ці об’єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.
У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
У разі подальшого протягом п’яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
3-1. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами 13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру.
{ Порядок  доповнено  пунктом  3-1  згідно з Постановою КМ № 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого МОН закладу експертизи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі – заклад експертизи).
Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи публікуються в офіційному бюлетені МОН та в газеті “Урядовий кур’єр”.
Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому МОН порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

 • ім’я (найменування) платника збору;
 • слово “збір”;

{Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

 • вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку; {Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
 • сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;
 • номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
 • у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – код його країни. {Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим цим пунктом.

Платник має право сплатити декілька зборів шляхом  оформлення одного розрахункового документа.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1148
1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

6. Датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження відповідної заявки на об’єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо (далі – заява) до закладу експертизи датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона надійшла:
а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.
У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку.

7. Сплачений збір підлягає поверненню:
1) повністю у разі:

 • сплати збору без подання заяви у строки,  встановлені пунктом 6 цього Порядку;
 • визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає розглядові;
 • сплати збору після закінчення встановленого законом строку;
 • задоволення Апеляційною  палатою  заперечення  повністю або частково;

2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж передбачено цим Порядком;
3) в інших випадках, установлених законодавством.
У разі припинення з вини платника збору передбачених законом дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Збір повертається за умови  подання до закладу експертизи відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням відшкодування витрат закладу експертизи, пов’язаних з його поверненням. Повернення збору за подання заперечення до Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу експертизи на його повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з додатком до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення іншої дії, пов’язаної з охороною прав на об’єкт інтелектуальної власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування зазначених коштів.
{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1148 (1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
8. Перевірку документів про сплату зборів на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює заклад експертизи.
9. Пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.
10. Роз’яснення з питань застосування цього Порядку надаються МОН.


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ДОГОВОРІВ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України “Про авторське право i суміжні права” від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756“Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” (далі – Порядок).

Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Урицького, 45, Київ-35, МСП, 03680, Державний департамент інтелектуальної власності. Прийом заявок здійснюється в робочі дні з 9.30 до 12.30. Телефон: (044) 498-37-08, (09, 10).

Види реєстрацій:
Реєстрація авторського права на твір

 • Реєстрація авторського права на твір
 • Реєстрація авторського права на службовий твір

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір

 • Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
 • Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору
 • Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

Документи, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів, якi стосуються права автора на твір (подаються комплектно в паперовій папці!):
Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:

 • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону;
 • примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
 • документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
 • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
 • документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (відповідно до ст.429 Цивільного кодексу України).

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, повинна містити:

 • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону;
 • примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
 • примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону);
 • документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);
 • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Міністерством культури і туризму України на базі державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” (м. Київ, проспект Перемоги, 44, 03057). Порядок подання зазначеного твору до державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” визначається Міністерством культури і туризму України.

Бланки заяв
• про передачу (відчуження) майнових прав на твір
• про передачу виключного / невиключного права на використання твору
• про реєстрацію авторського права на твір
• про реєстрацію авторського права на службовий твір
Сплата зборів за державну реєстрацію
Сплата зборів здійснюється через банківські установи. Кожний вид збору сплачується окремо з обов’язковим зазначенням призначення платежу та прізвища, ім’я, по батькові або повної назви платника.
Реквізити платежу

Одержувач    УДК у Шевченківському районі м. Києва
ЗКПО    26077968
МФО    820019
Банк    ГУ ДКУ у м. Києві
Рахунок    31211217700011
Призначення платежу    24060200; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний
код (для фізичних осіб); збір за:

Формулювання призначення платежу
за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб    55,25 грн.
за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб    8,5 грн.
за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб    161,5 грн.
за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб    25,5 грн.
за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб    72,25 грн
за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб    195,5 грн.

Законодавство
Закон України “Про авторське право i суміжні права” від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII
Цивільний кодекс України (глави 35, 36, 75)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”

Розгляд заявки, видача свідоцтв та рішень
Реєстрація авторського права
Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.
Якщо заявка відповідає встановленим вимогам розділів II і III Порядку, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.
На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір
Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.
Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.
На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, якi стосуються права автора на твір.
Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.
Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в місячний строк від дати державної реєстрації. Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

Публікація вiдомостей про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр
Вiдомостi про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, публiкуються в каталозi усіх державних реєстрацiй авторського права Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України “Каталог державної реєстрації” та в офiцiйному бюлетенi Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України “Авторське право і суміжні права”.