Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

З початку 2016 р. до закінчення 2018 кафедра вела науково-дослідну роботу за темою : “Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буття” 

Керівник – завідувач кафедри філософії Чичков Анатолій Григорович. Відповідальний виконавець –  кандидат філософських наук, доцент кафедри Башкеєва Олена Миколаївна

Об’єкт дослідження:

 • особливості сучасного філософського дискурсу, трансформаційні процеси в світоглядно-духовних та ціннісних аспектах буття людини та моральні зрушення в суспільстві,
 • логіко-лінгвістичні та філософсько-наукові умови «лінгвістичного повороту» як «базового» повороту в трансформаційних процесах філософії ХХ ст. та його тенденції в сучасному філософському дискурсі,
 • продуктивність та актуальність теоретико-методологічних підходів у дослідженні трансформаційних процесів соціокультурного та метафізичного простору,
 • ментальність та самоідентифікації людини, фундаментальні зміни ментального простору суб’єктів; експлікація онтологічної критики Cogito;
 • культура як аксіологічний та антропологічний феномен; людина як суб’єкт мережевих комунікацій в сучасній кіберкультурі, констатовано біфуркаційні процеси індивідуальної та масової свідомості.

Мета дослідження – виявити сутнісні філософсько-світоглядні та ціннісні тенденції буття людини в умовах глобалізації. Провести експлікацію особливостей сучасної філософсько-світоглядної парадигми, основних історико-філософських, культурологічних категорій, трансформацій світоглядно – методологічних та ціннісних смислів буття сучасної людини.

Методи дослідження – аналітико-рефлексивний, діалектичний, герменевтичний, структурно-системний, синергетичний, феноменологічний; загальнонаукові методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, ідеалізації, абстрагування.

Тема НДР науково-педагогічних працівників кафедри філософії в 2010-2015 р. – «Філософсько-світоглядні та ціннісні основи буття людини в умовах глобалізації».

В результаті НДР досліджено вплив сучасних філософсько-світоглядних проблем на трансформацію світогляду та вчинків людей в умовах глобалізації. Зроблена експлікація трансформаційних процесів в сучасному філософсько-культурному дискурсі та ціннісних аспектів буття людини, виявлені фундаментальні зміни ментального простору суб’єктів, в тому числі мережевих комунікацій в сучасній кіберкультурі.

Результати НДР впроваджено в навчальний процес ДВНЗ УДХТУ при викладанні дисциплін «Історія української культури», «Філософія», «Філософська антропологія», «Релігієзнавство», «Етика», «Логіка» для студентів всіх форм навчання (акт впровадження від 05.11.2015).

За результатами НДР опубліковано:

 • 1 стаття в зарубіжному журналі, що входить до наукометричних баз даних;
 • 4 словника-довідника;
 • 13 статей, які входять до переліку наукових фахових видань України;
 • 118 тез доповідей на конференціях різного рівня, що не входять до наукометричних баз даних;
 • 18 методичних вказівок;
 • захищена 1 кандидатська дисертація з історії філософії (Башкеєва О.М.)
 • опублікована колективна монографія “Філософсько-культурні дискурси:виміри сучасного буття”. Дніпро, 2018 р.

Чичков А.Г., завідувач кафедри філософії.  Проводилася науково-дослідна робота з теми: „Рефлексія трансформацій філософського дискурсу”. За результатами роботи:

 • опубліковані 5 статтей,
 • взято участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях (опубліковані тези доповідей),
 • опубліковані  методичні розробки, конспект курсу лекцій з дисципліни ” Філософія”,
 • готував аспірантів і студентів до виступів на наукових конференціях, опублікував у співавторстві з ними тези (6),
 • взято участь в написанні монографії, що вийшла за результатами роботи кафедри
 • був офіційним опонентом на захисті 9-х дисертацій.

Башкеєва О.М. доцент. Проводилася науково-дослідна робота з теми: „Аксіологія етнонаціональної ментальності”. За результатами роботи було:

 • захищено кандидатську дисертацію по темі “Особливості генезису категорії «ментальність» (історико-філософський аналіз) в  Дніпропетровському національному університеті їмені Олеся Гончара ( 2011 р.)
 • публікація  18  статтей,
 • методичні розробки, конспекти курсів лекцій з дисциплін ” Історія української культури”, “Філософська антропологія”
 • взято участь у 9-х міжнародних конференціях,
 • взято участь в написанні монографії, що вийшла за результатами роботи кафедри,
 • підготовка студентів до виступів, публікація у співавторстві з ними тез (53),
 • ведеться робота над докторською дисертацією, затверджена ії тема: „Феномен ментальних революцій (історико-філософський аналіз)”.

Какуріна І.І., доцент. Проводилася науково-дослідна робота з теми: „Роль національної традиції в розвитку культури”. Результатами роботи стали:

 • участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях (опубліковані тези доповідей),
 • публікація методичних розробок, конспектів курсів лекцій з дисциплін ” Історія української культури”, “Етика ділового спілкування”,
 • взято участь в написанні монографії, що вийшла за результатами роботи кафедри,
 • публікація  тез в співавторстві із студентами (38).

Патеріло О.М., викладач. Проводилася науково-дослідна робота з теми: „Проблема суб’єкту у філософії постмодерну”.  За результатами роботи:

 • опубліковані 4 методичні вказівки, конспект курса лекцій з дисципліни “Філософія”,
 • опубліковано 2 статті ,
 • взято участь в написанні монографії, що вийшла за результатами роботи кафедри,
 • підготовлені виступи студентів для участі в роботі наукових конференцій, опубліковані у співавторстві з ними тези (9).

В 2019 р. викладачі кафедри почали роботу за новою темою:  «Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації»                                                                           

– Керівник КНДР: зав. кафедри філософії Чичков Анатолій Григорович;

– Відповідальний виконавец: доцент Заєць Ольга Миколаївна.

Мета: дослідити та виявити особливості розвитку філософії і культури в умовах інформаційного суспільства та соціально-культурної глобалізації. Призначення: для формування сучасної філософсько-культурної картини світу та для розуміння та виявлення ролі інформаційних технологій і знакових засобів в розвитку сучасного суспільства та культури.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З СТУДЕНТАМІ

Науково-дослідна робота із студентами проводиться усіма викладачами кафедри.

Вона знайшла відображення в роботі гуманітарної секції наукових студентських конференцій, що проходять в університеті :

 • Міжнародна конференція “Trans – Mech – Art – Chem” (Секція “Art” 2004, 2008, 2012 рр.)
 • Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Секція “Духовні основи буття людини в умовах глобалізації сучасного світу”. 2005, 2010, 2013, 2015, 2017,  2019 рр.)

Кафедра філософії організувала і провела ряд Міжнародних і Всеукраїнських Інтернет-конференцій студентів і молодих вчених:

 • “Шевченківський дискурс сучасності”    (присвячена 200-річчю з дня народження Кобзаря) 2014 р.; 
 • “Духовні витоки українського суспільства” (присвячена 25-річчю з дня проголошення Україною незалежності) . 2016 р.;
 • “Україна-світ: діалог культур”. 2018 р.

За результатами роботи конференцій опубліковані збірки тез доповідей:

 • Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Шевченківський дискурс сучасності» (присвячено 200-річчю з дня народження великого Кобзаря). Дніпропетровськ, 2014. Збірник тез доповідей.
 • VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». (Секція «Духовні основи буття людини в умовах глобалізації сучасного світу»). Дніпропетровськ, 2015. Збірник тез доповідей.
 • Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів і молодих вчених ” Духовні витоки українського суспільства”. Дніпропетровськ, 2016. Збірник тез доповідей.
 • “Україна-світ: діалог культур”. 2018 р. Збірник тез доповідей.

Робота секції «Духовні витоки сучасного суспільства» VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».  Дніпропетровськ, 2017

 

Робота секції «Духовні витоки сучасного суспільства» ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».  Дніпро, 2019


 

У 2016 – 2018 рр. викладачі кафедри виконували науково-дослідну роботу “Соціальний та національно-культурний розвиток України ХХ – початок ХХІ століття”, за результатами якої було опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 12 статей у збірниках, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща), 6 статей у фахових виданнях України, 6 статей у зарубіжних виданнях, 18 тез доповідей у матеріалах конференцій. Було захищено 1 кандидатську дисертацію (Смаглій І.В.).

14 травня 2018 р. студенти-іноземці УДХТУ під науковим керівництвом канд. філолог. наук Смаглій І.В. виступили з доповідями на І міжнародній науково-практичній конференції «Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів», яка пройшла на базі Університету митної справи та фінансів.

Йонта Тчіофо Джозіан (факультет технології високомолекулярних сполук, 5 курс) продемонструвала високий мистецтвознавчий рівень у статті «Концепт камерунської зачіски: естетика плюс традиція». Метою статті було розкрити зачіску як особливий спосіб самовираження і підкреслення власної індивідуальності камерунок. Студентка також наочно продемонструвала власні досягнення в перукарському мистецтві на прикладах косичок, бокс фрейдів, брейдів тощо.

11 травня 2018 р. на запрошення Соціокультурного центру Дніпровської центральної міської бібліотеки доцентом Ковальовою Н.А. було виголошено доповідь “Гетьман України Павло Скоропадський”. Історичні читання проводилися з нагоди 100-річчя Української революції  (проект “Постаті Української революції 1917 – 1921 рр.”).

Студенти 1-2 курсів ДВНЗ УДХТУ беруть активну участь у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України. У 2015 р. у І етапі (вузівському) олімпіади з історії України взяли участь 82 студенти.

28 березня 2014 р. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, яка відбулася на базі Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний університет”, студентка 1 курсу факультету ТОР Васильєва Тетяна посіла 15 місце серед 77 можливих, а по групі неісторичних ВНЗ – IV місце серед 30 можливих.

27 березня 2015 р. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (на базі Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний університет”) студент 2 курсу факультету ТНР Дорошенко Р. Є. (2-ХДК-11) посів 8 місце серед 83 можливих.

У міському конкурсі на кращу науково-практичну розробку «Інтелект – Творчість – Успіх» (лютий – квітень 2014 р.) студентка 2 курсу факультету ТНР Менчук Катерина Миколаївна (2-ОНС-5) з роботою «Історія та розвиток Петриківського розпису» посіла 3 місце у номінації «Соціально-значимі проекти».

Захист К. Менчук роботи у фіналі конкурсу „Інтелект – Творчість – Успіх”

У березні – квітні 2015 р. участь у конкурсі фонду Л. Д. Кучми «20 років аграрної реформи в Україні: досягнення і проблеми» взяли студентки 1 курсу факультету ТНР Махиня А. В. і Макіда Т. О. (1-ТНР-12), які посіли 41-е (1 місце у Дніпропетровській області) і 212-е місце з 407 можливих. За високі результати Анастасію Махиню було нагороджено дипломом ІІІ ступеня Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Нагородження переможців відбулося 17 вересня 2015 р. за участі Президента України (1994 – 2005 рр.) Л. Д. Кучми. Махиня А. – зліва від Л. Д. Кучми

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 Ковальова Н. А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. “Аграрна революція” в Україні 1902 – 1922 рр. / Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – 368 с.

Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлюк, А. Г. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007. – 280 с.

Кулакевич Л. М. Концепція світу і людини в системі художніх координат ліричної та епічної творчості Світлани Йовенко / Л. М. Кулакевич. – Дніпропетровськ : Вид-во “СПД Маковецький Ю. В.”, 2008. – 190 с.

ПІДРУЧНИКИ  

Кулакевич Л. М. Українська мова у професійній діяльності. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 357 с.

ГРАНТИ НА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НАГОРОДИ СТУДЕНТІВ