Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Випускова кафедра: Хімічної технології палива

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Альтернативне паливо – це паливо, що є альтнернативою  (заміною) відповідним традиційним видам палива і яке виробляється  з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.

Нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини – речовини рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні та штучні джерела та види енергетичної сировини.

Чим більше в світі виробляється автомобілів, тим більший інтерес до альтернативних бензину видів палива, при згорянні яких виділяється менше шкідливих речовин.

В даний час двигун внутрішнього згоряння залишається основною рушійною силою автомобіля. У зв’язку з цим єдиним шляхом вирішення енергетичної проблеми автомобільного транспорту є створення альтернативних видів палива. Нове пальне має задовольнити дуже багатьом вимогам: мати необхідні сировинні ресурси, низьку вартість, не погіршувати роботу двигуна, як можна менше викидати шкідливих речовин, та ін.

Фахівці підготовлені до роботи на виробництвах з одержання й використання природних джерел енергії (геотермальних джерел, енергоресурсів з природної рослинної сировини та сировини тваринного походження), можуть займатись технічними випробуваннями, проводити наукові дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, працювати в галузі вищої освіти.

Студенти професійного спрямування „Хімічні технології альтернативних енергоресурсів” вивчають основні процеси одержання енергоресурсів з різних видів сировини, застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю. Вивчають модифікацію нетрадиційних палив із вмістом вуглецю та водню для застосування в енергетичних установках, здійснюють розрахунки та проектування устаткування для одержання енергії та енергоресурсів.

Готуються фахівці за такими технічними напрямками:

  • інженерна діяльність на підприємствах й установах паливно-виробничого, енергетичного комплексу України (одержання спиртових і ефірних палив – біодизелю, біоетанолу, трет-бутилових ефірів), на установках одержання синтез-газу.
  • наукова діяльність в дослідницьких інститутах і лабораторіях контролю якості альтернативних палив.

Випускники працюють на посадах інженерів-технологів переробного комплексу спиртів, ефірів, олій і жирів, проектантів і конструкторів вуглехімічного обладнання з одержання рідких і газових палив, у науково-дослідних закладах, управлінських структурах і технічному менеджменті.