Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЗА ДРУГИМ ОСВІТНІМ РІВНЕМ (МАГІСТЕРСЬКИМ)


Навчальний процес з підготовки магістрів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка організовано з елементами Європейської кредитнотрансферної системи. Розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які включають рейтингову картку, конспект лекцій, завдання для лабораторних та практичних робіт, екзаменаційні питання та інше.


 

Методологія та організація наукових досліджень

Семестр: 1
Кількість годин: 24 лекційних, 16 практичних
Кількість кредитів: 3,0
Вид підсумкового контролю: залік

Предмет навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”  охоплює питання з методик виконання досліджень в умовах ринкових відносин на принципах самофінансування та самозабезпечення. Приділяється увага методичним розробкам з формуванням теми, мети і завдань наукового дослідження; методології теоретичного та експериментального досліджень; засобам і методикам вимірювань; аналізу теоретико-експериментальних досліджень та формуванню висновків і пропозицій. Приділена увага впровадженню й ефективності наукових досліджень, а також правилам оформлення науково-дослідних та магістерських робіт. Висвітлені питання планування та організації наукових досліджень.

Мета навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”  полягає у формуванні знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових досліджень та втіленням їх результатів.

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Ольга Юріївна


 

Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання

Семестр: 1
Кількість годин: 24 лекційних, 24 практичних
Кількість кредитів: 3,5
Вид підсумкового контролю: іспит

Предметом навчальної дисципліни є  створення системи знань про стандартизацію та сертифікацію засобів вимірювання та  робіт і послуг зв’язаних з проектуванням та виробництвом засобів вимірювання, розвиток понятійного апарату, вироблення навичок практичного застосування моделей і схем стандартизації та сертифікації продукції приладобудування та послуг з розробки приладів.

Мета навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам-метрологам комплексу знань  теорії та практики стандартизації та сертифікації: їх місця і ролі в створення засобів вимірювання; правових та організаційно-методичних основ стандартизації та сертифікації.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • одержання базових знать у галузі стандартизації та сертифікації засобів вимірювання
 • готовність розробляти і використовувати нормативні документи по якості, стандартизації та сертифікації засобів вимірювання
 • готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного та зарубіжного досвіду в приладобудівній діяльності
 • отримання навичок роботи зі стандартами та інформаційними указниками
 • вивчення принципів сертифікації та її основних положень

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Ольга Юріївна


 

Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці

Семестр: 1, 2
Кількість годин: 152 лекційних, 56 практичних
Кількість кредитів: 17,0
Вид підсумкового контролю: залік, іспит

Предметом навчальної дисципліни  є  створення системи знань про інформаційні технології у  сучасній метрології, розвиток понятійного апарату, вироблення навичок практичного застосування вмінь проектування інформаційних систем.

Мета дисципліни – засвоєння знань з принципів організації обробки, передачі та збереження інформації в інформаційних системах  та вимірювальній техніці.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • вивчення програмних середовищ для створення засобів вимірювання
 • вивчення технічного, інформаційного і програмного забезпечення інформаційних систем, структури і організації системи
 • опанування основами програмування Python
 • опанування основами MatLAB SimuLINK
 • знайомство з цифровою обробкою сигналів сенсорів

Викладач: д.т.н., професор Тараненко Юрій Карлович


 

Оптико-механічні вимірювання

Семестр: 1
Кількість годин: 32 лекційних, 8 практичних, 16 лабораторних та курсовий проект
Кількість кредитів: 10,0
Вид підсумкового контролю: іспит

Предмет дисципліни охоплює основні напрямки принципів і правил проектування засобів вимірювання, які широко використовуються у хімічній промисловості та суміжних підприємствах; основні нормативно-технічні документи проектування, планування і розробку різних засобів вимірювання; основні нормативно-технічні документи проектування.

Метою навчальної дисципліни є:

 • дати базові знання та вміння, необхідні для виконання проектних та конструкторських робіт по створенню оптико-механічних засобів вимірювання на базі мікропроцесорної техніки та аналогових приладів, вимірювальних систем, стійких до дії агресивних середовищ, з використанням ЕОМ в проектуванні
 • ознайомлення з чинною нормативною документацією та принципами проектування в Україні

Викладачі: к.т.н., доцент Чернецький Євгеній Вячеславович


 

Об’єктне моделювання вимірювальних систем

Семестр: 1
Кількість годин: 24 лекційних, 8 практичних
Кількість кредитів: 3,0
Вид підсумкового контролю: диф. залік

Мета викладання дисципліни: формування у студентів знань методичних основ розробки датчиків, використовуваних в хіміко-технологічних процесах (ХТП)

Задачі навчальної дисципліни:

 • знати основні поняття теорії комп’ютерного моделювання, основні типи моделей ХТП і систем, основні вимоги, пропоновані до розробки комп’ютерних моделей ХТП
 • вмиті складати комп’ютерні моделі ХТП; проводити оптимізацію та ідентифікацію об’єктів ХТП
 • мати уявлення про класифікацію моделей; про комп’ютерні методи розробки ХТП моделей в наукових та інженерних дослідженнях; про методи оцінки комп’ютерних моделей ХТП; про математичні методи, що застосовуються в моделюванні; про завдання ідентифікації та оптимізації ХТП

Викладачі: к.т.н., доцент Мисов Олег Петрович


 

Основи сучасної метрології

Семестр: 1
Кількість годин: 40 лекційних, 8 практичних
Кількість кредитів: 4,0
Вид підсумкового контролю: іспит

Предметом навчальної дисципліни є  створення системи знань про сучасну метрологію, розвиток понятійного апарату, вироблення навичок практичного застосування вмінь проектування, розробки засобів вимірювання.

Мета дисципліни – засвоєння знань з принципів організації сучасного метрологічного забезпечення.

Основним завданням дисципліни є:

 • вивчення структури та організації сучасного метрологічного забезпечення
 • придбання базового рівня знань про відтворення одиниць фізичних величин і єдність вимірювань
 • опанування основами техніки вимірювань параметрів технічних систем
 • знайомство з метрологічною надійністю засобів вимірювань

Викладачі: к.т.н., доцент Тришкін Владислав Якович

Комп’ютерна техніка і програмування

Семестр: 1, 2, 3
Кількість годин: 56 лекційних, 72 лабораторних
Кількість кредитів: 18,0

Анотація: знання теоретичних та практичних основ стосовно архітектури персонального комп’ютера, вміння використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення для діагностики несправностей окремих компонентів комп’ютера, основи проектування реляційних баз даних, навички роботи з операційною системою Windows, програмами MS Word, MS Excel та Access, основи алгоритмізації та програмування в інтегрованому середовищі Python.

Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • вивчення основ архітектури персональних комп’ютерів
 • навчання історії розвитку, класифікації, особливостям та галузям застосування окремих компонентів комп’ютера
 • вивчення основ роботи з мережевою операційною системою, її інсталяцією та настроюванням з урахуванням конфігурації зовнішніх пристроїв
 • отримання навичок роботи з програмами MS Word, MS Excel та Access для вирішення наукових та практичних задач
 • вивчення основ алгоритмізації та програмування в інтегрованому середовищі Python

Викладачі: старший викладач Чорна Олена Сергіївна