Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Акредитація освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки”

У період з 17.12.2018 по 19.12.2018 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

         ДВНЗ УДХТУ відвідала експертна комісія у складі:

         голова експертної комісії – Федорович Олег Євгенович, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор технічних наук, професор;

         член експертної комісії – Аушева Наталія Миколаївна, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, доцент.

Під час роботи комісії відбулася зустріч її членів з завідувачем кафедри Зеленцовим Д. Г. та професорсько-викладацьким складом кафедри і магістрами випускової групи 6-ІС-13.

Під час проведення первинної акредитаційної експертизи було перевірено достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію, а саме: відповідність установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення магістерської програми; відповідність наявних умов проведення освітньої діяльності державним акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем.

Були проведені комплексні контрольні роботи зі студентами випускової групи 6-ІС-13, здійснена перевірка якості виконання курсових та дипломних робіт.

Кафедра ІС отримала позитивне рішення комісії про акредитацію освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки.