Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

Назва дисциплін за навчальним планом A Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + + +
1.1.2 Історія України + + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + + +
1.1.4 Іноземна мова + + + + +
1.1.5 Філософія + + + + +
1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Політична економія + + + +
1.2.2 Мікроекономіка + + + +
1.2.3 Макроекономіка + + + + +
1.2.4 Історія економіки та економічної думки + + + +
1.2.5 Математика для економістів:
1.2.5.1 – Вища математика + + + +
1.2.5.2 – Теорія ймовірності і математична статистика + + + +
1.2.6 Економіко-математичні методи і моделі:
1.2.6.1 – Оптимізаційні методи і моделі + + + +
1.2.6.2 – Економетрика + + + +
1.2.7 Інформатика + + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства + + + + + +
1.3.2 Менеджмент + + + + +
1.3.3 Маркетинг + + + + +
1.3.4 Гроші і кредит + + + +
1.3.5 Фінанси + + + +
1.3.6 Бухгалтерський облік + + + +
1.3.7 Економіка праці і соціально-трудові відносини + + + +
1.3.8 Міжнародна економіка + + + +
1.3.9 Статистика + + + + +
1.3.10 Соціологія + + + +
1.3.11 Регіональна економіка + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Економічна кібернетика + + + + +
1.3.14 Дослідження операцій + + + +
1.3.15 Моделювання економіки + + + +
1.3.16 Прогнозування соціально-економічних процесів + + + +
1.3.17 Системи прийняття рішень + + + +
1.3.18 Технологія проектування та адміністрування БД і СД + + + + +
1.3.19 Інформаційні системи і технології в управлінні + + + + +
1.3.20 Управління проектами інформатизації + + + +
1.3.21 Моделі економічної динаміки + + + +
Практична підготовка
1.3.22 Техніко-економічна практика + +
1.3.23 Розрахунково-економічна практика + +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Основи охорони праці + + + +
2.1.1.2 Політологія + + + +
2.1.1.3 Фізична культура (поза кредитами) + +
2.1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств + + + +
2.1.2.2 Системи технологій хімічної промисловості + + +
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Чисельні методи аналізу економічних систем + + +
2.1.3.2 Державна атестація + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Правознавство + + +
2.2.1.2 Релігієзнавство та філософська антропологія + + +
2.2.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Хімія + + + +
2.2.2.2 Національна економіка + + +
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Основи програмування + + +
2.2.3.2 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства + + + +
2.2.3.3 Об’єктно-орієнтоване програмування + + + + +
2.2.3.4 Планування діяльності підприємства + + + +