Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

Напрям підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія», 

спеціальність 7,8.05130110 – «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини»

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Фізичне виховання (позакредитна дисципліна) +
1.1.3 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.4 Психологія та методика викладання фахових дисциплін  у  вищій школі + + + +
1.1.5 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.6 Методологія та організація наукових досліджень + + + + +
1.1.7 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.8 Цивільний захист + + + + +
1.2 Цикл  професійної підготовки
1.2.1 Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини + + + +
1.2.2 Компьютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини + + + +
1.2.3 Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини + + + +
1.2.4 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі + + + + +
1.2.5 Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук + + + +
1.2.6  Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
2 Цикл вибіркових дисциплін
2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Наукові дослідження за темою магістерської роботи + + + + +
2.2.2 Технологія шаруватих пластиків + + + +
2.2.3 Один з модулів:
Модуль 1
Науково-дослідна практика +
Асистентська практика +
Модуль 2
Науково-дослідна практика +
Переддипломна виробнича практика +