Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук

Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», 

спеціальність 7,8.05130108 «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Фізична культура (позакредитно) +
1.1.3 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.4 Психологія та методика викладання фахових дисциплін  у  вищій школі + + + +
1.1.5 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.6 Методологія та організація наукових досліджень + + + + +
1.1.7 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.8 Цивільний захист + + + + +
1.2 Цикл  професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі + + + + +
1.2.2 Основи проектування підприємств з виробництва високомолекулярних сполук + + + +
1.2.3 Використання комп’ютерних технологій у виробництві та дослідженнях високомолекулярних сполук

 

+ + + +
1.2.4 Метрологія та сертифікація продукції  в галузі + + +
1.2.5 Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук + + + +
1.2.6 Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук + + + +
1.2.7  Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Цикл загальної  підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Наукові дослідження за темою магістерської роботи + + + +
2.2.2 Технологія та устаткування переробки полімерів + + + +
2.2.3 Один з модулів:
Модуль 1
Науково-дослідна практика +
Асистентська практика +
Модуль 2
Науково-дослідна практика +
Переддипломна виробнича практика +