Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05060101 Теплоенергетика

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.050601 – Теплоенергетика 7,8.05060101 – «Теплоенергетика»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент в енергозбереженні + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.5. Цивільний захист + + + + +
1.1.6. Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7. Методологія та організація наукових досліджень + + + + + +
1.1.8. Фізична культура (позакредитна) +
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі + + + + +
1.2.2 Енергозбереження в енергетиці та технологіях + + + + +
1.2.3 Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок + + + + +
1.2.4 Дослідження теплогідродинамічних процесів + + + +
1.2.5 Обладнання та основи проектування обєктів малої енергетики + + + +
1.2.6 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Теплові електричні станції (додаткові розділи) + + + +
2.2.2 Один з модулів: + + + +
Науково-дослідна практика

Асистентська практика

+
Науково-дослідна практика

Переддипломна виробнича практика

+