Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + +
1.1.4 Філософія + + + +
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.8 Політологія + + + +
1.1.9 Фізична культура (позакредитна дисципліна) +
1.2. Цикл природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Інформатика і системологія + + + +
1.2.3 Фізика + + + + +
1.2.4 Геологія з основами геоморфології + + + +
1.2.5 Метеорологія і кліматологія + + +
1.2.6 Гідрологія + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Вступ до фаху + + +
1.3.2 Хімія з основами біогеохімії + + + + +
1.3.3 Біологія + + + +
1.3.4 Ґрунтознавство + + + +
1.3.5 Загальна екологія (та неоекологія) + + + +
1.3.6 Економіка природокористування + + + +
1.3.7 Екологічна експертиза + + +
1.3.8 Організація управління в екологічній діяльності + + + +
1.3.9 Моніторинг довкілля + + + +
1.3.10 Природоохоронне закнодавство та екологічне право + + + +
1.3.11 Моделювання і прогнозування стану довкілля + + + +
1.3.12 Ландшафтна екологія + + +
1.3.13 Екологія людини + + + +
1.3.14 Техноекологія + + + + +
1.3.15 Заповідна справа + + +
1.3.16 Урбоекологія + + + +
1.3.17 Нормування антропогенного навантаження + + + k+
1.3.18 Екологічна безпека + + + +
1.3.19 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.20 Основи охорони праці + + + +
1.3.21 Переддипломна практика + +
1.3.22 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи + +
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підгтовки
2.1.1 Основи економічної теорії + + + +
2.1.2 Правознавство + + + +
2.1.3  Гуманітарний модуль + + + +
2.1.4 Соціологія + + + +
Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.5 Радіоекологія + + + +
2.1.6 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища + + + +
2.1.7 Утилізація та рекуперація відходів + + + +
2.1.8 Технологія очищення стічних вод + + + +
2.1.9 Технологія очищення газових викидів + + + +
2.1.10 Теоретичні основи охорони навколишнього середовища + + + +
2.2 Дисципліни за вибором студентів
2.2.1 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
2.2.1.1 Інженерна графіка + + + +
2.2.1.2 Матеріалознавство + + + +
2.2.1.3 Аналітична хімія в екології + + + +
2.2.1.4 Фізична хімія в екології + + + + +
2.2.1.5 Органічна хімія в екології + + + + +
2.2.1.6 Процеси та апарати природоохоронних технологій + + + + + +
2.2.1.7 Основи проектування природоохоронних технологій + + + +
2.2.1.8 Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології + + + + +
2.2.2.1 Устаткування галузі + + + + +
2.2.2.2 Обладнання технологій очищення стічних вод + + + + +
2.2.2.3 Обладнання технологій очищення газу + + + + +
2.2.3 Одна з дисциплін
2.2.3.1 Хімія та технологія кондиціювання води + + + +
2.2.3.2 Хімія та мікробіологія води + + + +