Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.050601 Теплоенергетика

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.050601 – Теплоенергетика 7,8.05060101 – «Теплоенергетика»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + +
1.1.4 Філософія + + + +
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.6 Політологія + + + +
1.1.7 Фізична культура (позакредитна) + + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Фізика + + + + +
1.2.3 Хімія + + + + +
1.2.4 Інженерна та комп’ютерна графіка + + + +
1.2.5 Екологія + + + +
1.2.6 Теоретична механіка + + + + +
1.2.7 Електротехніка та електроніка + + + +
1.2.8 Основи інформаційних технологій та програмування + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Основи охорони праці + + + +
1.3.2 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.3 Опір матеріалів + + + + +
1.3.4 Матеріалознавство та технологія матеріалів + + + +
1.3.5 Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ + + + + + +
1.3.6 Основи конструювання + + + +
1.3.7 Гідрогазодинаміка + + + +
1.3.8 Технічна термодинаміка + + + +
1.3.9 Тепломасообмін + + + + +
1.3.10 Метрологія та стандартизація + + + +
1.3.11 Теплотехнічні вимірювання та прилади + + + + +
1.3.12 Економіка енергетики + + + + +
1.3.13 Виробнича практика + +
1.3.14 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія + + + +
2.1.1.2 Правознавство + + + +
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1. Електротермічні установки + + + +
2.1.3.2 Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки + + + + + +
2.1.3.3. Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування + + + + +
2.1.3.4 Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання + + + +
2.1.3.5 Паливо та його спалювання + + + + +
2.1.3.6 Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці + + + +
2.1.3.7 Структура і властивості матеріалів + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Фізико-хімічні основи теплотехнології + + + +
2.2.3.2 Історія інженерної діяльності + + + +
2.2.3.3 Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив + + + +
2.2.3.4 Деталі машин + + + +
2.2.3.5 Теплові електричні станції + + + +
2.2.3.6 Котельні установки промислових підприємств + + + + + +
2.2.3.7 Джерела теплопостачання промислових підприємств + + + +
2.2.3.8 Теплові мережі + + + +
2.2.3.9 Системи виробництва та розподілу енергоносіїв + + + + +
2.2.3.10 Теплотехнологічні процеси та установки + + + + + +
2.2.3.11 Електропостачання промислових підприємств + + + +
2.2.3.12 Нетрадиційні джерела енергії + + + +
2.2.3.13 Нагнітачі та теплові двигуни + + + + +