Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.030601 Менеджмент

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та зі спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»»

 

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Філософія + + + +
1.1.2 Історія України + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + +
1.1.4 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.6 Психологія + + + + +
1.1.7 Соціологія + + + +
1.1.8 Фізична культура (поза кредитами) + + +
1.1.9 Політологія + + + +
1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Вища та прикладна математика + + + +
1.2.2 Статистика + + + +
1.2.3 Інформаційні системи та технології + + + +
1.2.4 Економічна теорія + + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Державне та регіональне управління + + + + +
1.3.2        Менеджмент і адміністрування
1.3.2.1 Теорія організації + + + +
1.3.2.2 Менеджмент + + + + +
1.3.2.3 Операційний менеджмент + + + +
1.3.2.4 Управління персоналом + + + + +
1.3.2.5 Самоменеджмент + + + + +
1.3.2.6 Управління інноваціями + + + +
1.3.2.7 Стратегічне управління + + + +
1.3.2.8 Адміністративний менеджмент + + + +
1.3.3       Право
1.3.3.1 Правознавство + + + +
1.3.3.2 Адміністративне право + + + +
1.3.3.3 Трудове право + + + +
1.3.3.4 Господарське право + + + +
1.3.4 Фінанси, гроші та кредит + + + +
1.3.5 Економіка і фінанси підприємства + + + + +
1.3.6 Облік і аудит + + + +
1.3.7 Маркетинг + + + + +
1.3.8 Логістика + + + + +
1.3.9 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств + + + +
1.3.10 Міжнародні економічні відносини + + + +
1.3.11 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.12 Основи охорони праці + + + +
1.3.13 Вступ до фаху + + + +
1.3.14 Виробнича практика + + +
1.3.15 Державна атестація + + +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Логіка + + + +
2.1.1.2 Релігієзнавство + + + +
2.1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Управління регіональним розвитком + + + + +
2.1.2.2 Хімія + + + + +
2.1.2.3 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств + + + +
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Економічний ризик і методи його вимірювання + + + + +
2.1.3.2 Формування бізнес-моделей підприємств + + + + +
2.1.3.3 Аналіз господарської діяльності підприємств хімічної промисловості + + + +
2.1.3.4 Економіка праці і соціально-трудові відносини + + + +
2.1.3.5 Управління потенціалом підприємств хімічної промисловості + + + + +
2.1.3.6 Контролінг + + + +
2.1.3.7 Мотиваційний менеджмент + + + +
2.1.3.8 Менеджмент фінансово-господарських процесів + + + + +
2.1.3.9 Управлінські рішення + + + +
2.1.3.10 Управлінський облік + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Етика бізнесу + + + +
2.2.2 Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Економетрія + + + + +
2.2.3 Цикл професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Стандартизація та сертифікація в хімічній промисловості + + + +
2.2.3.2 Економічна безпека + + + +
2.2.3.3 Основи підприємницької діяльності + + + +
2.2.3.4 Менеджмент конкурентоспроможності + + + +
2.2.3.5 Організаційне проектування підприємств хімічної промисловості + + + +
2.2.3.6 Антикризовий менеджмент + + + +