Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Новини видавничої діяльності викладачів кафедри інформаційних систем

 Одним з напрямів діяльності науково-педагогічних працівників кафедри є діяльність видавнича. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над виданням навчальних посібників, методичних розробок для лабораторних, практичних занять з дисциплін кафедри, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів. На постійній основі викладачі кафедри здійснюють розробку та оновлення робочих програм навчальних дисциплін та методичного забезпечення. Протягом 2020-2021 навчальних років вийшло з друку два навчальних посібника за дисциплінами, що викладаються на кафедрі.

Навчальний посібник «Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин» (за редакцією доцента кафедри Л.І. Короткої) та навчальний посібник «Теорія прийняття рішень» (за редакцією доцента кафедри Н.Ю. Науменко).

Науково-педагогічні працівники кафедри ІС регулярно публікують статті у періодичних фахових виданнях, а також приймають активну участь у конференціях. Лише за 2020-2021 навчальний рік опубліковано 6 статей у фахових періодичних виданнях, 3 статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 18 тез доповідей у конференціях, 10 з яких у співавторстві зі студентами кафедри.

При стрімкому збільшенні об’єму навчальної інформації все більш актуальним буде завдання опанування студентами способів самостійного здобування та активного засвоєння знань, в чому науково-методичні наробки викладачів кафедри мають сприятиме і у майбутньому.