Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 З 2019 року кафедра почала нову КНДР “Методика формування комунікативної компетенції студентів немовних вищих закладів освіти”. Робота буде проводитись три роки, з 2019 по 2021 рік, і матиме наступні етапи:

 • Визначити етапи, основні завдання та методи КНДР;
 • Вивчити і проаналізувати існуючі методики формування комунікативної компетенції студентів немовних закладів вищої освіти;
 • Підготувати до друку практикум з формування комунікативної компетенції студентів немовних вищих закладів освіти.

За останні роки на кафедрі було видано:

 • навчальні посібники:
  • Англо-український-російський словник екологічних термінів у хімічній та харчовій промисловості. Дніпропетровськ: Видавець «ФОП» Середняк Т.К., 2015. – 110 с.
  • Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей/ Укл.  О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко, А.А. Свєтлічна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 98 с.)
 • статті:
  • Савченко А.В. Аудиовизуальные материалы на занятиях по иностранному языку [Текст] / А.В. Савченко // Мова і культура. – 2018. – Вип. 21 (191). – С. 521 – 525. ISSN 2522-493X.
  • Ворова, Т.П. Специфіка художнього концепту казки В.А. Жуковського «Кіт у чоботях» [Текст] / Т.П. Ворова, І.П. Олешкевич // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2017. – № 4 (51). – С. 14 – 18. ISSN 1813-341X.
  • Analysis of System of Personages and Composition of “The Double, or My Evenings in Malorossia” by A. Pogorelsky – International Letters of Social and Humanistic Sciences  (Switzerland): Vol. 66, pp. 113-`122, Feb. 2016.
   https://www.scipress.com/ILSHS.66.113
  • Peculiarities of the Structure and Distinctive Features of the Interpretation in “Motley Tales with Witticisms” by V.F. Odoyevsky – International Letters of Social and Humanistic Sciences (Switzerland):  Vol. 67, pp. 18-26, March 2016.
   https://www.scipress.com/ILSHS.67.18
  • Correlation of plotlines and themes in the fairy tales “The Opal” by I.V. Kireyevsky and “Tale of the Golden Cockerel” by A.S.Pushkin – Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016): Vol. II,  pp.849-855; Tokyo University Press, 2016.
   SNIP 3.587 SJR 3.783
  • Ciphered Content of the Literary Fairy Tales by V.E. Odoyevsky – Cambridge Journal of Education and Science  (January-June, 2016): Vol. II, No. 1.(15),  pp. 690-696; Cambridge University Press, 2016.
   SNIP 5.275 SJR 5.347
  • Проблема нормы в тексте улицы. Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Лінгвістика». – Вип. 20 . – Херсон, 2013
  • Формальное строение и организация текста улицы. Мова і культура. (Науковий журнал). Вип. 17. – Т. I (169). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С.344-348.
  • Словосочетание как разновидность текста улицы. Одеський Лінгвістичний вісник. (Науково-практичний журнал). Вип. 5. – Одеса, 2015. – С.126-128.
  • К вопросу лексико-семантической соотнесенности и внутренней мотивированности номинаций групп лиц. Науковий вісник МГУ [ серія філологія] – Вип. 16. – Одеса : Одеський міжнародний гуманітарний університет, 2015 – С. 50-53.
  • Некоторые аспекты метонимического переноса значения НГЛ. Записки з рома но-германської філології. Том 1 – Вип. 15. – Одеса : Одеський міжнародний гуманітарний університет, 2015. − С. 76-78.
  • Фронезис или эффективное суждение. Нарративные исследования: общие вопросы. Лингвистический Вестник. Том 2 – Вип. 5. – Одеса : Одесская  юридическая  академия, 2015.  − С. 168-170.
  • Общие вопросы типологического изучения номинаций групп лиц. Лингвистический Вестник. Том 1 – Вип. 5. – Одеса : Одесская юридическая академия, 2015. − С. 184-186.
  • Cognitive and linguistic aspect of narrative. Наукові записки Національного Університету Острозької академії. Серія Філологія. Збірник науко вих праць. – Вип.51. – Острог : Острозька академія, 2015 −  С. 184-186.
  • До проблеми практичного аналізу наративу. Лингвистический Вестник.–Вип. 3 – Артемовск : ДГПУ, 2015 −  С. 100-108.
 • тези та матеріали конференцій:
  • Anataichuk, I.M. The issue of improving the level of students linguistic competence at non-linguistic heis [Text] / I.M. Anataichuk// Міжнар. інтернет- конф. студ. і молод. вчених: тези допов. (Дніпро, 16 травня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 13-14.
  • Важливі фактори інтенсифікації навчання іноземній мові – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна германістика:теорія і практика », Дніпро, Дніпропетровський Національний Університет, 13-14 листопада, 2017 р
  • Формальное строение и организация текста улицы. XXІІІ Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» ім. проф. Сергія Бураго. – К., 2014. – 23-25.06.2014.
  • Науково-дослідницькі методи та принципи складання навчального термінологічного словника харчової промисловості. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. (Одеса, 20-21 листопада 2015 р.). – Одеса: МГУ, 2015. – С.153-155.

 Упродовж 2016-2018 рр. кафедра досліджувала лінгвістичні компетенції у немовних вищих навчальних закладах. Було розглянуто і вивчено методи лінгвістичних компетенцій. У 2018, наприкінці терміну виконання НДР, було надруковано Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей, який використовує опрацьований матеріал з урахуванням специфіки викладання у багатопрофільному технічному закладі вищої освіти. Практикум спрямований на формування та розвиток мовних навичок під час аудиторних занять з англійської мови (за професійним спрямуванням). Для цього використовуються вправи для формування навичок та розвитку умінь під час роботи зі спеціальними професійними текстами на англійській мові; вправи, спрямовані на швидке запам’ятовування лексики; тренувальні вправи для формування навичок передачі стислого змісту тексту. Практикум містить базовий курс ділової англійської мови, що навчає коректному оформленню ділових листів, резюме і т.д. (Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей/ Укл.  О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко, А.А. Свєтлічна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 98 с.)

З 2011 по 2015 рр викладачі кафедри проводили науково-дослідну роботу “Специфіка складання термінологічних словників та їх використання в навчальному процесі вивчення іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах”.

На протязі цього терміну викладачі кафедри збирали і опрацьовували матеріал із даної теми. Було проведено декілька семінарів на тему систематизації термінологічного матеріалу. За результатами науково-дослідної роботи було укладено та опубліковано навчальні термінологічні англо-українські та німецько-український словники за спеціальностями: «Біотехнологія», «Фармацевтика», «Хімічні та косметичні добавки»:

 • Рутц, О.В. Навчальний термінологічний англо-український словник з фармацевтики для студентів немовних ВНЗ[Текст]: метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 2 / О.В. Рутц. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с.
 • Савченко, О.В. Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок для студентів немовних ВНЗ [Текст]: метод. вказівки / О.В. Савченко, В.С. Ващенко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 34 с.
 • Олешкевич, І.П. Навчальний термінологічний англо-український словник з біотехнології для студентів немовних ВНЗ [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич, Т.Є. Єременко. –Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 44 с.
 • Анатайчук, І.М. Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок для студентів немовних ВНЗ [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук, О.В. Савченко, І.П. Олешкевич. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 112 с.
 • Михайлова, А.С. Термінологічний словник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, Д.О. Курдіна, А.М. Писарчик. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.