24 березня 2016 року в столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок відбувся VII з’їзд найчи­сельнішого на­ціонального профоб’єднання, у лавах яко­го згуртовано 6,4 млн спілчан, – Федерації профспілок України.

У роботі З’їзду взяли участь близько тисячі осіб: делега­ти від 43 всеукраїнських профспілок та всіх регіо­нальних профоб’єднань, представ­ники СПО сторони роботодавців на національному рівні, зокрема пер­ший заступник голови Олексій Мі­рошниченко, Кабінету Міністрів України – міністр соціальної полі­тики України Павло Розенко та його заступник Віктор Іванкевич, міністерств і відомств, Націо­нальної служби посередни­цтва і примирення, делега­ції національних проф­центрів Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Туреччини.

Також на форумі були присутні запро­шені народні депута­ти України, серед яких, зокрема, голова депутатської фракції партії «Блок Петра По­рошенка» Юрій Луцен­ко, член депутатської фракції партії «Блок Пе­тра Порошенка», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики, зайня­тості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін, член депутатської фракції політичної партії «Всеу­країнське об’єднання «Батьківщи­на» у Верховній Раді України Ва­дим Івченко, відповідальні праців­ники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Наці­ональний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, партнери ФПУ з міжнародних профцентрів Європейської конфедерації проф­спілок, Пан’європейської регіо­нальної ради.

З’їзд підбив підсумки діяльності ФПУ за минулий п’ятирічний пері­од та затвердив Стратегію діяль­ності ФПУ на 2016–2021 роки «Євро­пейський вибір».

Із звітною доповіддю перед деле­гатами та учасниками з’їзду висту­пив Голова ФПУ Григорій Осовий (стор. 6 «ПВ»). Поміж інших акту­альних та злободенних питань, профспілковий лідер торкнувся й питання профспілкового наступу, зокрема зазначивши: «Доповідаю­чи про проведену роботу, хочу ще раз наголосити: ми використовува­ли різні форми боротьби – перегово­ри, акції протесту, Трудовий ульти­матум, національні трудові спори. І тому не можу погодитися зі скеп­тиками, які кажуть, що Федерація не діяла, виявляла нерішучість... Разом з тим, поставлю запитання: а чи так діяла кожна членська орга­нізація? Чи завжди виявляла солі­дарність? Відверто скажу, що ні!.. Зазначу, що в акціях, які оголошу­валися ФПУ, брали участь менше одного відсотка з більш ніж 6 млн спілчан. А повинно бути так, якщо ФПУ прийнято відповідальне рі­шення про всеукраїнську акцію, мають повстати всі: первинні орга­нізації на підприємствах, устано­вах, у районах і містах – всі терито­ріальні організації, і в галузях – всеукраїнські профспілки. І тільки тоді нас побачать, почують і точно почнуть з нами рахуватися. Неза­перечна істина: ФПУ діє, коли всі організації діють як єдине ціле».

Делегати з’їзду обговорили діяльність ФПУ в звітному періоді, зокрема, чого не вдалося зробити і чому, як ефективно протиді­яти наступу на трудо­ві і соціальні права спілчан, визначили пріоритетні завдан­ня на найближчу перспективу, виро­били стратегію мо­дернізації та розви­тку ФПУ, її член­ських організацій, профспілкового руху в цілому (стор. 7 «ПВ»).

Вектори профспілково­го руху на майбутнє також чітко окреслюються у текстах резолюцій, схвалених VII з’їздом ФПУ: «Профспілки – за європей­ський вибір України», «Профспілки – за результативний соціальний ді­алог в інтересах добробуту грома­дян», «Молодь – майбутнє профспі­лок», «За гендерну рівність і проти­дію насиллю».

Делегати з’їзду шляхом таємно­го голосування серед п’яти претен­дентів більшістю голосів на на­ступний 5-річний термін обрали Го­ловою ФПУ Григорія Осового. За­ступниками Голови ФПУ обрано Володимира Саєнка та Євгена Драп’ятого.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА