22 листопада 2016 р. на засіданні науково-технічної рад и з наукового напряму “Нові високоефективні хімічні процеси та матеріали і ресурсозберігаючі технології в хімії та енергетиці” ДВНЗ УДХТУ відбувся звіт п.н.с., асистента кафедри фізичної хімії, к.х.н. Шмичкової Олесі Борисівни – керівника НДР № 22/160390 молодих вчених за темою “Електрохімічна руйнація токсичних органічних речовин ароматичної природи – забруднювачів водного середовища“ (№ д.р. 0116U006896).

Шмичкова О.Б. звітувала про виконання І проміжного етапу “Встановлення загальних закономірностей процесів глибокого електрохімічного окиснення різних типів ароматичних сполук та чинників керованого впливу на глибину та інтенсивність процесів даного типу“ держбюджетної НДР.

В результаті проведення роботи встановлено, що швидкість окиснення п-нітрофенолу та п-нітроаніліну пропорційна кількості оксигеновмісних радикалів, які утворюються під час окиснення води, що запропоновано використовувати як кореляційний параметр під час прогнозування електрокаталітичних властивостей матеріалів на основі плюмбум діоксиду у відношенні до реакцій окиснення органічних сполук.

Показано, що іонні добавки впливають на ступінь гідроксилювання поверхневого шару плюмбум діоксиду та міцність зв`язку оксигеновмісних частинок (пік O1s у РФС). Максимальна гідратація поверхні спостерігається для оксидів, модифікованих Bi3+ і Sn4+, а мінімальна – для плюмбум діоксиду, допованого флуоридними комплексами Стануму та іонами Ce3+. Ефекти, що спостерігаються, зумовлені впровадженням іонних добавок як у місцях катіонних вакансій, так і у вузлах кристалічної решітки, а також заміною частини оксигеновмісних часток на іони флуору.

Результати роботи за перший (проміжний) етап викладено в 1 статті у журналі, який включено до переліку наукових фахових видань України та 1 тезах доповіді на науково-практичній конференції.