Шановні колеги!

Журнал "Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ" запрошує авторів для публікаціїнаукових статей, що стосуютьсярізних теоретичних та прикладних аспектів економіки

Журнал рекомендований як фахове видання з економіки (ПостановаПрезидії ВАК України № 515 від 12.05.16).

Обсяг статті не менше 7 сторінок тексту, включаючи таблиці, рисунки і список літератури. Вартість публікації – 35 грн/стор.

Стаття, відомості про авторів, рецензія доктора економічних наук та ксерокопія документу про сплату вартості публікації надсилаються на електронну скриньку ek.visnyk@gmail.com

Структура статті:

  • Індекс УДК;
  • Ініціали і прізвища авторів;
  • Назва статті (У назві статті не допускається використання абревіатур);
  • Повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста;
  • Анотація до статті і ключові слова на мові оригіналу.
  • Основний текст статті, у якому слід виокремити наступні розділи: вступ та постановка проблеми, аналіз та дослідження публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.
  • Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015.

Текстстатті повинен бути підготовленим у форматі текстового редактора Word (97-2003) (з розширенням *.doc). Шрифт Times New Roman, 12 пт; міжрядковий інтервал – 1.5. Поля – 2 см з кожного боку,формат А4. Анотацію готують трьома мовами (українська, англійська, російська з ідентичним змістом) обсягом 150-200 слів (у англомовному варіанті). Ключові слова, як і анотація, представляютьсяна трьох мовах: українській, англійській і російській. Кількість ключових слів – від 5 до 8.

Контакти: +38 (066) 643-03-52 к.е.н. Рябцева Ольга Євгенівна