+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТК, ТС, ТВ)

Обов’язковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» та зі спеціальності 8.05130104 (8.091601) «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Філософія + + + +
1.1.4 Політологія + + + +
1.1.5 Історія української культури + + + +
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування + + + +
1.2.3 Фізика + + + +
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.5 Органічна хімія + + + + +
1.2.6 Екологія + + + + +
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка + + + +
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + +
1.3.3 Загальна хімічна технологія + + + +
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології + + + +
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами + + + + +
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств + + + + +
1.3.7 Аналітична хімія + + + +
1.3.8 Інструментальні методи аналізу + + + +
1.3.9 Фізична хімія + + + + +
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія) + + + +
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Основи охорони праці + + + +
1.3.14 Виробнича практика + +
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація + +
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Гуманітарнії та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія + + + + +
2.1.2 Дисципліни математичної та  природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Прикладна механіка + + + + + +
2.1.3.2 Матеріалознавство + + + +
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки + + + +
2.1.3.4 Методи дослідження структури силікатних матеріалів + + + +
2.1.3.5 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів + + + +
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство + + + +
2.2.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Кристалографія та мінералогія + + + +
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Фізична хімія ТН та СМ + + + +
2.2.3.2 Основи технології ТН та СМ + + + +
2.2.3.3 Механічне устаткування, процеси та апарати у виробництві ТН та СМ + + + +
2.2.3.4 Теплові процеси та агрегати в технології ТН та СМ + + + + +
2.2.3.5 Одна з вибіркових дисциплін:
Хімічна технологія кераміки та вогнетривів + + + +
Хімічна технологія скла, скловиробів та склопокриттів + + + +
Хімічна технологія в’яжучих матеріалів + + + +
2.2.3.6 Метрологія, стандартизація та сертифікація виробів з ТН та СМ + + + +

 

 

Зав. каф. ХТКС                                                       Голеус В.І.

 

Зав. каф. ХТВМ                                                      Сігунов О.О.