+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05140101 Промислова біотехнологія

Напрям підготовки 8. 05140101 – «Промислова біотехнологія»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4. Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7 Методологія та организація наукових досліджень + + + +
1.1.8 Фізична культура (позакредитна дисципліна) +
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування тенологічними  процесами галузі + + + +
1.2.2 Підготовка  магістерської кваліфікаційної роботи та Державна атестація + +
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2.  Цикл професійної підготовки
2.2.1 Технології виробництва нанобіопродуктів + + +
2.2.2 Біотехнологія рослин та тварин + + + +
2.2.3 ДНК-технології та біоінженерія + + + +
2.2.4 Біозахист та біобезпека + + + +
2.2.5        Один з модулів
       Модуль 1
Науково-дослідна практика + +
Асистенська практика + +
       Модуль 2
Науково-дослідна практика + +
Переддипломна виробнича практика + +