+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
А – Навчально–методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Інструкції до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «–» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпеченн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.01
Фізичне культура (позакредитна)*
1.02
Іноземна мова за професійним спрямуванням
+
+
+
+
1.03
Цивільний захист
+
+
+
+
+
1.04
Охорона праці в галузі
+
+
+
+
1.05
Інтелектуальна власність
+
+
+
+
1.06
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
+
+
+
+
1.07
Методологія та організація наукових досліджень
+
+
+
+
1.2 Цикл професійної підготовки
2.01
Основи мережевих технологій
+
+
+
+
2.02
Інформаційні мережі та телекомунікації
+
+
+
+
2.03
Теорія адаптивних і оптимальних систем
+
+
+
+
2.04
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація
+
2 Цикл вибіркових дисциплін
2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.09
Комп’ютерні методи ідентифікації та оптимізації ХТП
+
+
+
+
2.10
Сучасні проблеми автоматизованого управління
+
+
+
+
+
2.2 Цикл рекомендованих дисциплін вибору студента
2.2.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.2.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
Один з модулів:
Модуль 1
Науково-дослідна практика
+
Асистентська практика
+
Модуль 2
Науково-дослідна практика
+
Переддипломна виробнича практика
+