Правила прийому на навчання до аспірантури у 2017 році

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Правила прийому встановлені відповідно до наказу МОН «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» № 1236 від 13.10.2016, «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 р. № 261.

Прийом до аспірантури на 2017-2018 навчальний рік здійснюється за наступними спеціальностями:

 • 051 – Економіка
 • 102 – Хімія
 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 131 – Прикладна механіка
 • 132 – Матеріалознавство
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 161 – Хімічні технології та інженерія
 • 162 – Біотехнології та біоінженерія

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Умови конкурсу та зарахування до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту за освітнім ступенем «магістр»/ освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Громадяни інших держав та особи без громадянства можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

1.Перелік документів.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

 1. Заяву про допуск до конкурсних вступних іспитів, де потрібно вказати з якої спеціальності (шифр, назва) і виду підготовки (аспірантура очної (денної/вечірньої) або заочної форми навчання) буде здійснюватись навчання(бланк надається)
 2. Особовий листок з обліку кадрів (бланк надається)
 3. Протокол співбесіди з науковим керівником (бланк надається)
 4. Список опублікованих  наукових праць та винаходів (бланк надається), при їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності, перевірений науковим керівником
 5. Медичну довідку про стан здоров’я (форма 086-У)
 6. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (завірену канцелярією УДХТУ)
 7. Копії додатків до дипломів бакалавра і магістра/спеціаліста (завірені канцелярією УДХТУ)
 8. Автобіографію (бланк надається)
 9. 3 фотокартки розміром 3х4
 10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 11. 2 копії ідентифікаційного коду
 12. Ксерокопії 1-ї , 2-ї сторінок паспорту та прописки
 13. Папку, 30 файлів.

Паспорт і диплом про закінчення вузу подають особисто.

Термін прийому документів з 14 по 31 серпня 2017 р.

2. Умови допуску до вступних екзаменів

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи. За відсутності повного переліку документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

3. Організація та проведення вступних іспитів

Відповідно до п. 11 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» прийом на основі освітнього ступеня «магістр»/ освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assesment звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • Філософії (в обсязі діючої навчальної програми для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації).

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до  ВНЗ протягом 12 місяців.

Оцінювання вступних іспитів здійснюється за 100 – бальною шкалою, яка переводиться відповідно в національну шкалу («відмінно» – 86 – 100 балів, «добре» - 67 – 85 балів, «задовільно» - 51 – 66 балів, «незадовільно» - 1– 50 балів).

Вступники, які склали один або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних випробувань до аспірантури. Приймальною комісією зараховуються відповідні оцінки кандидатських іспитів, що переводяться в 100-бальну шкалу наступним чином: «задовільно» - 66 балів, «добре» - 85 балів, «відмінно» - 100 балів.

Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно» до участі в наступних вступних іспитах не допускаються. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора, до складу яких включаються доктори та кандидати наук. До складу предметної комісії з іноземної мови могуть також включатися висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня чи вченого звання.

Вступні іспити проводяться з 4 по 13 вересня 2017 року:

 • зі спеціальності           5 вересня 
 • з філософії                 8 вересня
 • з іноземної мови          12 вересня

4. Умови зарахування

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Загальний конкурсний бал розраховується як:

0,4·іспит з наукової спеціальності + 0,2·іспит з філософії + 0,2·іспит з іноземної мови + 0,2·середній бал додатку до диплому*

 * Якщо додаток до диплому обрахований за 5-ти бальною шкалою, то переведення середнього бала документа здійснюється за наступною таблицею

3,0 51   3,5 60   4,0 67   4,5 77   5,0 92
3,1 52   3,6 62   4,1 69   4,6 79      
3,2 54   3,7 64   4,2 71   4,7 81      
3,3 56   3,8 65   4,3 73   4,8 83      
3,4 58   3,9 66   4,4 75   4,9 85      

У разі одержання однакової суми балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які:

 • мають один або декілька зданих кандидатських іспитів;
 • отримали більш високий бал за результатами іспиту з наукової спеціальності;
 • мають наукову статтю у виданні, яке включено до наукометричних баз даних;
 • мають патент на винахід або авторське свідоцтво;
 • мають наукову статтю у фаховому виданні України;
 • мають вищий середній бал до додатку до диплому магістра/спеціаліста.

Право першочергового зарахування прі рівності набраних балів надається за вищезазначеною послідовністю.

Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна комісія.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора до 1 жовтня 2017 року.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється у п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.