+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

АСПІРАНТУРА

Правила прийому до аспірантури та докторантури

на 2018 – 2019 навчальний рік

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Правила прийому встановлені відповідно до наказу МОН «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році» №1378 від 13.10.2017, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 р. № 261.

Прийом до аспірантури на 2018-2019 навчальний рік здійснюється за наступними спеціальностями:

051 – Економіка

102 – Хімія

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

161 – Хімічні технології та інженерія

162 – Біотехнології та біоінженерія

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Умови конкурсу та зарахування до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту за освітнім ступенем «магістр»/освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Громадяни інших держав та особи без громадянства можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

1.Перелік документів

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

 1. Заяву про допуск до конкурсних вступних іспитів, де потрібно вказати з якої спеціальності (шифр, назва) і виду підготовки (аспірантура очної (денної/вечірньої) або заочної форми навчання) буде здійснюватись навчання (бланк надається)
 2. Особовий листок з обліку кадрів (бланк надається)
 3. Протокол співбесіди з науковим керівником (бланк надається)
 4. Список опублікованих наукових праць та винаходів (бланк надається), при їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності, перевірений науковим керівником
 5. Медичну довідку про стан здоров’я (форма 286-У)
 6. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (завірену канцелярією УДХТУ)
 7. Копії додатків до дипломів бакалавра і магістра/спеціаліста (завірені канцелярією УДХТУ)
 8. Автобіографію (бланк надається)
 9. 3 фотокартки розміром 3х4
 10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 11. 2 копіїі дентифікаційного коду
 12. Ксерокопії 1-ї, 2-ї сторінок паспорту та прописки.
 13. Папку, 30 файлів.

Паспорт і диплом про закінчення вузу вступники подають особисто.

Термін прийому документів з 13 по 31 серпня 2018 р.

2. Умови допуску до вступних екзаменів

 

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи. За відсутності повного переліку документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

3. Організація та проведення вступних іспитів

Відповідно до п. 11 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» прийом на основі освітнього ступеня «магістр»/освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assesment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • Філософії (в обсязі діючої навчальної програми для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації).

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ВНЗ протягом 12 місяців.

Оцінювання вступних іспитів здійснюється за 100 – бальною шкалою, яка переводиться відповідно в національну шкалу («відмінно» – 86 – 100 балів, «добре» – 67 – 85 балів, «задовільно» – 51 – 66 балів, «незадовільно» – 1– 50 балів).

Вступники, які склали один або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних випробувань до аспірантури. Приймальною комісією зараховуються відповідні оцінки кандидатських іспитів, що переводяться в 100-бальну шкалу наступним чином: «задовільно» – 66 балів, «добре» – 85 балів, «відмінно» – 100 балів.

Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно» до участі в наступних вступних іспитах не допускаються. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора, до складу яких включаються доктори та кандидати наук. До складу предметної комісії з іноземної мови могуть також включатися висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня чи вченого звання.

Вступні іспити проводяться з 3 по 14 вересня 2018 року:

зі спеціальності       4 вересня

з філософії               7 вересня

з іноземної мови     12 вересня

4. Умови зарахування

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Загальний конкурсний бал розраховується як:

0,4·іспит з наукової спеціальності + 0,2·іспит з філософії + 0,2·іспит з іноземної мови + 0,2·середній бал додатку до диплому*

* Якщо додаток до диплому обрахований за 5-ти бальною шкалою, то переведення середнього бала документа здійснюється за наступною таблицею

3

51

4,1

69

3,1

52

4,2

71

3,2

54

4,3

73

3,3

56

4,4

75

3,4

58

4,5

77

3,5

60

4,6

79

3,6

62

4,7

81

3,7

64

4,8

83

3,8

65

4,9

85

3,9

66

5,0

92

4,0

67

У разі одержання однакової суми балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які:

 • мають один або декілька зданих кандидатських іспитів;
 • отримали більш високий бал за результатами іспиту з наукової спеціальності;
 • мають наукову статтю у виданні, яке включено до наукометричних баз даних;
 • мають патент на винахід або авторське свідоцтво;
 • мають наукову статтю у фаховому виданні України;
 • мають вищий середній бал до додатку до диплому магістра/спеціаліста.

Право першочергового зарахування прі рівності набраних балів надається за вищезазначеною послідовністю.

Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна комісія.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора з

1 жовтня 2018 року.

 Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється у п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

5. Умови прийому до докторантури

Прийом до докторантури на 2018-2019 навчальний рік здійснюється за наступними спеціальностями:

02.00.03 – Органічна хімія

02.00.05 – Електрохімія

02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин

05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за очною (денною) формою навчання за рахунок:

 • коштів державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає науково-технічній раді за напрямом університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

Термін прийому документів з 13 по 23 серпня 2018 р.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури університету включає:

– заяву на ім’я ректора про вступ до докторантури;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за підписом майбутнього наукового консультанта;

– список опублікованих наукових праць і винаходів (із зазначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів за місцем роботи або навчання;

– автобiографiю;

– витяг з протоколу науково-технічної ради за напрямом про рекомендацію щодо зарахування до докторантури університету;

– рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) про рекомендацію щодо зарахування до докторантури;

– витяг з протоколу вченої ради університету про затвердження теми та розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведення досліджень до захисту;

– копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають диплом, його переклад, завірений в установленому порядку та свідоцтво про його визнання;

– копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника);

– копію диплома (разом з додатком до нього) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);

– копію паспорту;

– копію ідентифікаційного коду;

– 2 фотокартки 3x4

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто: паспорт або документ, що посвідчує особу; військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; диплом про вищу освіту; диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому законодавством порядку. Копії паспорта або документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку із вступом до докторантури подається докторантом особисто після зарахування до докторантури.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки науково-технічної ради за напрямом щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.

Інформація про обсяги державного замовлення оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету за умови отримання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук.

Зарахування до докторантури проводиться наказом ректора до

1 жовтня 2018 року.

Проректор з наукової роботи                                                                                                                       О.В. Харченко

Завідувач аспірантури і докторантури                                                                                                           О.В. Карасик

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури на 2018 – 2019 навчальний рік  

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»